Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 6

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-01-17 14:01:17

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

 

Załączniki:

1)     kopia mapy zasadniczej (3 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego;

2)     dodatkowo w przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury:

a)   rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią i kolorystyką,

b)   oświadczenie w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (na podstawie art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)),

3)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy, 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, lub na jego rachunek.

Uwagi:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

1)    uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2)    uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy ……., przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;

3)    uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy ………. na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat.

 

 

Załączniki:

1)     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

2)     zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

3)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek;

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat.

 

 

Załączniki:

1)     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

2)     zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

3)     ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

4)     oświadczenie o:

a)   posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub

b)   zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c)   zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

5)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

 

Miejsce składania:

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
rd.gostyninobf0mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów
rd.ciechanowobf4mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf4mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf0mzdw.pl 
Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf4mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf7mzdw.pl 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf3mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf1mzdw.pl


Opłaty:

Za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) i Uchwały nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 05.07.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówka w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej.

Nr konta:

Nr konta dla opłaty skarbowej:
Zapłaty opłaty dokonuje sie w kasie lub na rachunek organu podatkowego, właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej.

Nr konta dla opłaty za umieszczenie urządzeń:
93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Termin załatwienia sprawy:

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA wymaga się, aby wnioski na umieszczenie urządzenia (naliczenie opłat rocznych) i na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w terminie co najmniej jednego miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego w siedzibie odpowiedniego terytorialnie Rejonu Drogowego MZDW.

Sposób odwołania:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………….. za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy ………………., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Postawa prawna:

Art. 39 ust. 1,1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.)
Art. 39 ust. 3, 3a, 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i ust 3, 4, 5, 11, 13, 13a i 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
Uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, z późn. zm.
Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust 3, 5, 10, 11, 13, 13a, ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Wersja: 6

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-01-17 14:01:17