Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 4

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-10 14:41:07

Budowa lub przebudowa zjazdu

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej.

Załączniki:

  1. projekt zagospodarowania działki z naniesionym projektowanym zjazdem (2 egzemplarze);
  2. decyzja o warunkach zabudowy obejmująca zjazd lub wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obsługi komunikacyjnej;
  3. mapa orientacyjna terenu z zaznaczona lokalizacja działki.
  4. dokumenty potwierdzające własność lub prawo do użytkowania działki ze zjazdem lub pełnomocnictwo od właściciela bądź użytkownika;
  5. wypis z rejestru gruntów dotyczących działki drogowej.

Uwagi:

Odpowiedź zostanie udzielona w drodze decyzji administracyjnej, w której zostaną określone także parametry techniczne zjazdu – zgodnie z art. 20 pkt. 8 i art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

Projekt budowlany zjazdu – pod względem konstrukcji – podlega uzgodnieniu w odpowiednim terytorialnie Rejonie Drogowym MZDW.

Projekt budowlany zjazdu w zakresie rozwiązań geometrycznych podlega uzgodnieniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa.

Należy uzyskać pozwolenie na budowę zjazdu w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w przypadku budowy zjazdu lub dokonać zgłoszenia wykonania robót w przypadku przebudowy zjazdu.

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać w odpowiednim terytorialnie Rejonie Drogowym MZDW zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym – budowa/przebudowa zjazdu.

Załączniki:

  1. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,
  2. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia,
  3. kopia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, je_eli zajecie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosc na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
  4. harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

Uwagi:

Jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze, albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, projekty organizacji ruchu – stałej i na czas budowy zjazdu oraz zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy podlegają zatwierdzeniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 – 718 Warszawa. Do projektu budowlanego zjazdu należy dołączyć kopię zezwolenia na jego lokalizację.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

 

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
rd.gostyninobf9mzdw.pl

 

Ciechanów (RD-2)
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów
rd.ciechanowobf0mzdw.pl

 

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf7mzdw.pl

 

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf0mzdw.pl

 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf7mzdw.pl

 

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf9mzdw.pl

 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf1mzdw.pl

 

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf7mzdw.pl

 

 

Opłaty:

Wysokość opłat określa uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

 Nr konta:

93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

 

 Termin załatwienia sprawy:

30dni.

 

Sposób odwołania:

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

 

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1,2,3,4,5, 29a ust. 1,2,3, art.30, art. 40 ust. 1 ust. 2 pkt.1, ust.3,4,10,11,12,13,15 Ustawy z 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).

Uchwały: nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art.29 ust.2 ustawy z 30 stycznia 2013r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 0 2013 poz. 260) w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy z 30 stycznia 2013r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 0 2013 poz. 260), budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości, przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Rozporządzeniem Ministra i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

 

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Wersja: 4

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-10 14:41:07