Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 17

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-03-29 08:52:28

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

 

Załączniki:

1)     kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 obejmująca przedmiotową nieruchomość w nawiązaniu do drogi wojewódzkiej z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i jego parametrami (lub z zaznaczeniem zjazdu do przebudowy) oraz widocznymi granicami nieruchomości;

2)     dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis z rejestru gruntów);

3)     dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku zjazdu publicznego;

4)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

5)     potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu. Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.). Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.

Uwagi:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową zjazdu inwestor jest zobowiązany do:

1)    zaopiniowania geometrii zjazdu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, w którego imieniu czynności wykonuje Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

2)    uzgodnienia konstrukcji zjazdu publicznego z MZDW w Warszawie/indywidualnego z MZDW Rejon Drogowy;

3)    uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu z MZDW Rejon Drogowy ………. - projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu  - o ile projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest wymagany;

4)    dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

5)    zatwierdzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu;

6)    uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy ………. na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym.

 Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW. 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf8mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf2mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Mazowiecka 7

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf6mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf3mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf9mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf7mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf4mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf7mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf2mzdw.pl

 

 

Opłaty:

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu. Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.). Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………….. za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy ………………., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 29 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222).

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Wersja: 17

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-03-29 08:52:28