Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 09:59:02

Wydawanie identyfikatorów

Wydawanie identyfikatorów na przejazd drogą wojewódzką.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne posiadające pojazdy o parametrach przekraczających ograniczenie ruchu pojazdów, wprowadzone odpowiednim znakiem drogowym zlokalizowanym na drodze wojewódzkiej.

Wymagane dokumenty:


Wniosek o wydanie identyfikatora na przejazd droga wojewódzką. 
 

Załączniki:

1. kopie stosownych dokumentów potwierdzających własność lub prawo do użytkowania pojazdu wskazanego we wniosku.
2. kopie dokumentujące konieczność wjazdu na wskazany we wniosku odcinek drogi wojewódzkiej, takich jak zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o miejscu prowadzonej działalności, umowa użyczenia, umowa kupna itp.

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
rd.gostyninobf9mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów
rd.ciechanowobf3mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf5mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf8mzdw.pl 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf3mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf0mzdw.pl 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf8mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf6mzdw.pl

Opłaty:

Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Do 14 dni od złożenia wniosku.

Sposób odwołania:

Odmowa wydania identyfikatora, zawiera pouczenie o przysługujących środkach zaskarżenia na postawie art.3 §2 pkt 4 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.).

Postawa prawna:

art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 10 ust.4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
§ 10 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1833/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 2287/277/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2009r.,
Zarządzenia nr 143/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu wydawania identyfikatorów w związku z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego.

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Wersja: 2

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 09:59:02