Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-05-31 13:29:02

Przejazdy nienormatywne

Wydawanie decyzji dot. zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Załączniki:

  1. do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

 

Uwagi:

Wydając zezwolenie, wydaje się także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW, właściwych ze względu na drogę, po której planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego.
W przypadku gdy przejazd pojazdu nienormatywnego jest planowany po różnych drogach wojewódzkich lub po tej samej drodze wojewódzkiej, ale przebiegającej przez obszar właściwości kilku rejonów drogowych, w miarę możliwości wniosek należy składać w rejonie drogowym, który posiada większą długość dróg (drogi) objętych takim przejazdem.

  

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf3mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf9mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Mazowiecka 7

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf9mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf5mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf3mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf4mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf4mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf5mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf1mzdw.pl

 

 

Opłaty:

Opłatę należy wpłacać na konto Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie nr 93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii.

Wysokość opłat jest określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366).

 

Termin załatwienia sprawy:

Po uiszczeniu opłaty za wydanie zezwolenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

 

Sposób odwołania:

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

 

Postawa prawna:

Zarządzenie nr 19/2012 Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z dnia 5 października 2012r. w sprawie wydawania decyzji dot. zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach wojewódzkich.

Ustawa z 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.).

 

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-05-31 13:29:02