Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 27

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2022-02-02 12:16:32

Zgłoszenia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej

Zgłoszenia szkód, za które zgodnie z przepisami prawa odpowiedzialność cywilną ponosi Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w szczególności szkód komunikacyjnych na drogach wojewódzkich.

Odbiorca usługi:

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną

Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC MZDW w Warszawie:

 

 

Zgłoszenie innej szkody na mieniu z ubezpieczenia OC MZDW w Warszawie:

 

 

Zgłoszenie szkody na osobie z ubezpieczenia OC MZDW w Warszawie:

   

 

Uwagi:

1. Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zarządcy dróg.
2. Zawiadomienie o szkodzie należy składać w Rejonie Drogowym MZDW, na terenie działania którego  doszło do zdarzenia, z którego wynikła szkoda. Zawiadomienie powinno być złożone w formie pisemnej albo na adres e-mail. W przypadku, gdy szkoda wynika z działalności Centrali  MZDW w Warszawie lub występują trudności z ustaleniem Rejonu Drogowego właściwego w sprawie, zawiadomienie o szkodzie może być przekazane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Wydziału Informatyki i Administracji.
3. Zawiadomienie o szkodzie powinno być złożone na jednym z druków zamieszczonych powyżej.
4. Zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego na osobie zgłaszającej szkodę ciąży obowiązek wykazania przesłanek odpowiedzialności MZDW w Warszawie za szkodę, tj.:

-        zawinionego działania lub zaniechania po stronie MZDW w Warszawie;
-        powstania szkody;
-        istnienia związku przyczynowego pomiędzy ww. działaniem lub zaniechaniem a szkodą.

5. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Otrzymane zawiadomienia o szkodach przekazywane są Ubezpieczycielowi , który w dacie zdarzenia, z którego wynikła szkoda, udzielał MZDW w Warszawie ochrony ubezpieczeniowej.
6. Informacje o ubezpieczeniu OC Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w latach 2016-2021:

-        okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

          polisa nr 913300003780

          Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

-        okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

         polisa nr 912700337299

         Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

-        okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:

          polisa nr 908210452165/WR/908210452166/EEI/908210452167/OC/2019/MM

          Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

-        okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

          polisa nr 908210452162/WR/908210452163/EEI/908210452164/OC/2018/MM

          Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

-        okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.:

          polisa nr 908210452159/WR/908210452160/EEI/908210452161/OC/2017/MM

          Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

-        okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

         polisa nr 908200753703/WR/908200753704/EEI/908200753705/OC/2015/MM

         Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

 

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf1mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf2mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf6mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf0mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf7mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf1mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf5mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf0mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf6mzdw.pl

 

 

Opłaty:

brak

Nr konta:

nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – brak – sprawy cywilne

Ubezpieczyciel – zgodnie z art. 817 k.c. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w podstawowym 30-dniowym terminie.

Sposób odwołania:

Odwołania od decyzji Ubezpieczyciela należy składać bezpośrednio do Ubezpieczyciela.

Postawa prawna:

Kodeks cywilny

Sprawę prowadzi:

Rejon Drogowy MZDW właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody albo

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wydział Informatyki i Administracji.

Po przekazaniu zawiadomienia o szkodzie właściwemu Ubezpieczycielowi udzielającemu MZDW w Warszawie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel przeprowadza postępowanie likwidacyjne i podejmuje decyzję w sprawie, zawiadamiając o niej MZDW i poszkodowanego.

Klauzula informacyjna dla zgłaszających szkody i osób poszkodowanych

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1)      Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW),

2)     W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf8mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl

3)     Celem przetwarzania danych jest ustalenie istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenie wysokości i wypłata odszkodowania bądź świadczenia,

4)     Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

5)     Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia istnienia bądź nieistnienia odpowiedzialności za szkodę, ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania bądź świadczenia,

6)     Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych i ich sprostowania (na podstawie art. 15 i 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),

7)     Prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych podlegają ograniczeniom określonym w ogólnym rozporządzeniu, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

8)     Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w likwidację szkody (w tym m.in. zakładom ubezpieczeń, podmiotom działającym w ich imieniu, a także podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Administratora) oraz podmiotom (organom) uprawnionym z mocy prawa do pozyskiwania danych osobowych,

9)     Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10)  W razie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wersja: 27

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2022-02-02 12:16:32