Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 7

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-10 14:50:14

Konsultacje społeczne

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zaprasza na spotkanie (konsultacje społeczne) w  sprawie planowanej lokalizacji i przyjętych  wstępnych rozwiązań nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gm.  Lesznowola i gm. Raszyn (na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie). Spotkanie odbędzie  się  w  dniu  18 lutego 2016 r.  w godzinach 13 00 – 17 00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Lesznowola .

Materiały w wersji elektronicznej wraz z formularzami uwag i wniosków dostępne będą od dnia 22.01.2016 r. wyłącznie na stronie internetowej MZDW  http://mzdw.pl/p/konsultacje-spoleczne#page-content


 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Lesznowola w powiecie piaseczyńskim oraz gminy Raszyn w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim. Projekt obejmuje odcinek nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721, pomiędzy węzłem „Sękocin Nowy” na drodze krajowej nr 7, a ulicą Mleczarską w Piasecznie.

W ramach inwestycji przewiduje się między innymi:

 • Budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej o przekroju dwujezdniowym i dwóch pasach ruchu w każdą stronę (na odcinku od węzła „Lesznowola” do skrzyżowania z ul. Ks. Jarząbka ze względu na duży prognozowany ruch na relacji Warszawa-Piaseczno – przewiduje się pas dzielący o szerokości pozwalającej na dobudowanie w przyszłości 3 pasa ruchu).
 • Budowę skrzyżowań z ulicami (Jedności, Szkolną, Słoneczną i Ks. Jarząbka)
 • W okolicy kilometrów 1+500 oraz 7+700 poszerzenie pasa dzielącego w celu zapewnienia rezerwy terenu pod projektowane skrzyżowania z przyszłymi drogami gminnymi.
 • Budowę dróg serwisowych zapewniających obsługę terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej
 • Budowę bezkolizyjnego przejazdu na linią kolejową nr 8 Warszawa-Radom
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych

 

Udostępnione na stronie internetowej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich rysunki obejmują:

 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000 z zaznaczonymi arkuszami podstawowego przebiegu trasy (arkusze 2.1- 2.7 w skali 1:1 000)
 2. Na dodatkowych planach sytuacyjnych  przedstawiono rozwiązania wariantowe:
  1. Rys. 2.1.1 – Wariant przebiegu trasy w Gminie Raszyn (zgodny ze Studium)
  2. Rys. 2.3.1 – Wariant 2 (skrzyżowania z ul. Jedności – rondo 5-cio wlotowe)
  3. Rys. 2.6.1 – Wariant 2 (skrzyżowania dwupoziomowego z ul. Słoneczną – z przeprowadzeniem projektowanej DW 721 „górą”)
  4. Rys. 2.6.2 – Wariant 3 (skrzyżowania dwupoziomowego z ul. Słoneczną z przeprowadzeniem projektowanej DW 721 górą” oraz  zastosowaniem murów oporowych)
  5. Rys. 2.7.1 – Wariant 2 (skrzyżowania z ul. Ks. Jarząbka – skrzyżowanie z wyspą centralną)
  6. Rys. 2.7.2 – Wariant przebiegu trasy w rejonie ul. Fabrycznej (zgodny ze Studium)

FORMULARZ UWAG I WNIOSEK

Wersja: 7

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-10 14:50:14