Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wersja: 4

Opracowanie: Paweł-Zamilski

Data opracowania: 2015-12-22 11:07:08

Informacja o mzdw

Historia

Istnieje od 1999 r. Powstał po reformie administracyjnej kraju, w wyniku której z 49 województw podległych administracji rządowej zostało utworzonych 16 nowych zarządzanych przez władze samorządowe. Samorządom podlegają drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Nadzór nad działalnością MZDW w Warszawie sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Przedmiot działań

Zarząd zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich służących do obsługi ruchu kołowego na terenie Województwa Mazowieckiego,a w szczególności: – opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planowaniem finansowania budów, utrzymaniai ochrony dróg;

– pełnieniem funkcji inwestora;

– utrzymywaniem nawierzchni chodników, obiektów inżynierskichi innych urządzeń związanych z drogą;

– realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu;

– przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obrony;

– wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawąz 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

– prowadzeniem ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów

oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;

– przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przepraw promowych;

– wykonywaniem prac inwentaryzacyjnych i utrzymaniowych;

– wprowadzaniem ograniczeń dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów;

– dokonywaniem pomiarów ruchu drogowego;

– prowadzeniem gospodarki gruntami i nieruchomościami podlegającymi zarządowi;

– pielęgnacją zieleni w pasie drogowym (sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie);

– prowadzeniem spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych;

– sprawowaniem nieodpłatnego trwałego zarządu gruntamiw pasach drogowych i ich ewidencją.

Rejony

Siedzibę główną Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest Warszawa. MZDW zatrudnia ponad 300 osób. Bezpośredni nadzór nad drogami sprawują pracownicy ośmiu Rejonów Drogowych:Ciechanów, Gostynin-Płock, Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Otwock-Piaseczno, Radom, Węgrów-Siedlce, Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki. Podlegają im 26 Obwody Drogowe rozlokowane na terenie całego województwa.  

 

Drogi wojewódzkie na Mazowszu

Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Warszawie ma długość ponad 2820,421 km (w tym 285 obiektów inżynierskich) i stanowi 6% dróg publicznych

na terenie województwa.

Łącznie jest ich 124, mają długość od 120 m (nr 859 – łączy stację kolejową Zajezierze z drogą krajową nr 48) do 91,5 km (nr 627 – Ostrołęka-Sokołów Podlaski).

Wszystkie są oznakowane numerami trzycyfrowymi. Pomimo, iż nie tworzą one spójnej sieci i nie da się po nich przejechać z jednego krańca Mazowsza na drugi, wszystkie mają jednak połączeniez drogami o znaczeniu krajowym.

 

Stan dróg wojewódzkich na Mazowszu z każdym rokiem ulega zdecydowanej poprawie. Z roku na rok zwiększane są także nakłady finansowe na drogi.

Ponad połowa z nich jest w stanie dobrym i zadowalającym. Rocznie przebudowywanych jest około 150 km. Inwestycje prowadzone przez MZDW mają na celu doprowadzenie sieci drogowej do takiego stanu, w którym jezdnie będą miały szerokość co najmniej 6 m i nośność 100 kN/oś. 

 

Numery kont bankowych

UWAGA!  
Z dniem 01 kwietnia 2014 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych. 
88 1020 1026 0000 1402 0233 0934 – rachunek wydatków budżetowych 
93 1020 1026 0000 1202 0233 0942 – rachunek dochodów budżetowych (wpłaty za SIWZ, decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego, faktury wystawione przez MZDW).140/15 
Podstawy prawne  
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu województwa mazowieckiego. Działa on w formie wojewódzkiej jednostki budżetowej, na podstawie: 
– Ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa z późn. zm. (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) 
– Uchwały Nr IX/29/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 
– Ustawy z 30 stycznia 2013r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 0 2013 poz. 260). 
– Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r.Nr 229, poz. 1494).
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 
– Statutu. 
– Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Wersja: 4

Opracowanie: Paweł-Zamilski

Data opracowania: 2015-12-22 11:07:08