Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Deklaracja dostępności BIP

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mzdw.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

Na stronie internetowej zostały zidentyfikowane m.in. następujące problemy:

 • Brakuje prawidłowej struktury oraz hierarchii nagłówków,
 • Znajdują się puste odnośniki lub zawierające zdublowaną informację w opcjonalnym atrybucie title,
 • Znajdują się nieprawidłowe konstrukcje tabel lub błędne zastosowanie,
 • Brakuje list do grupowania linków oraz do grupowania informacji w treściach podstron,
 • Brakuje atrybutów autocomplete w formularzach,
 • Linki w blokach tekstu oznaczone są tylko kolorem,
 • W udostępnionej autorskiej wersji kontrastowej znajdują się treści niespełniające minimalnych wymagań kontrastu,
 • Dla szerokości ekranu 320px elementy graficzne zachodzą na siebie,
 • Obsługa za pomocą klawiatury może być niemożliwa ze względu na brak widocznego fokusu,
 • Brakuje skip linków,
 • Brakuje niektórych regionów/landmarków,
 • Występują nieopisane, puste przyciski,
 • Etykieta pola wyszukiwarki jest ukryta dla aplikacji asystujących,
 • Znajdują się elementy graficzne pełniące rolę odnośników do dokumentów bez tekstu alternatywnego oraz z informacją tekstową w formie grafiki.
 • Znajdują się obcojęzyczne frazy bez oznaczenia języka,
 • Brakuje informacji o otwarciu w nowym oknie,
 • Występują mechanizmy zmieniające treści bez poinformowania o tym aplikacji asystujących jak np. czytniki ekranu,
 • Znajduje się duża ilość nieotagowanych oraz zeskanowanych dokumentów PDF.

Dostępność tłumacza języka migowego

Strona internetowa nie umożliwia skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Fundacja Widzialni

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Karpiński, e-mail: a.karpinskiobf8mzdw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 244 90 00 w.407. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie znajduje się przy ul. Mazowieckiej 14
w Warszawie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Nie zapewniamy aktualnie możliwości skorzystania z funkcji tłumacza języka migowego.

Dostępność parkingu:

Parking ogólnodostępny zlokalizowany jest wzdłuż ul Mazowieckiej. Przed wejściem do budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dostosowane dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo znakiem D-18A wraz z tabliczką T-29 oraz oznaczone poziomo znakiem P-24. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek siedziby MZDW posiada jedno wejście bezpośrednio z chodnika przy ulicy Mazowieckiej. Przed wejściem do obiektu znajdują się dwa stopnie. Brak stałych podjazdów oraz pochylni. Dostępne są ruchome rozkładane najazdy. Obsługę można wezwać oznakowanym przyciskiem z prawej strony drzwi. Drzwi drewniane dwuskrzydłowe z oznaczonym progiem. W drzwiach zamontowana jest wrzutnia na korespondencję.

Dostępność budynku:
 • Budynek o 6 kondycjach (5 naziemnych i 1 podziemna).
 • Na parterze znajduje się stanowisko ochrony fizycznej budynku, która zawiadamia kancelarię urzędu lub odpowiedniego pracownika o przybyciu interesantów.
 • Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością.
 • Na wyższe piętra prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Wyższe kondygnacje budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.
 • W budynku znajduje się winda, która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Dostępność na wyższe kondygnacje budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.
 • Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

1. Rejon Drogowy Gostynin – Płock

Rejon Drogowy Gostynin – Płock znajduje się przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne przeznaczone dla petentów znajduje się z tyłu budynku. Przed wejściem głównym do obiektu znajduje się oszklony wiatrołap. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Przy wejściu głównym jest dzwonek .

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

2. Rejon Drogowy Ciechanów

Rejon Drogowy Ciechanów znajduje się przy ul. Leśnej 30 w Ciechanowie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym jest wydzielone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo znakiem D-18A wraz z tabliczką T-29 oraz oznaczone poziomo znakiem P-24. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Wejście znajduje się od strony ul. Leśnej. Wejście na poziomie „0” dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Na parterze znajdują się w jednej części pomieszczenia Rejonu Drogowego w drugiej części pomieszczenia Obwodu Drogowego. Na piętrze znajdują się pomieszczenia Rejonu Drogowego. Budynek jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Pod schodami znajduje się schodowłaz przechowywany w pomieszczeniu i obsługiwany w przypadku wizyt osób z niepełnosprawnością ruchową przez pracowników Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW Ciechanów

Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

3. Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki znajduje się przy ul. Traugutta 41 w Grodzisku Mazowieckim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada jedno wejście. Wejście znajduje się od strony ul. Traugutta, prowadzą do niego dwa stopnie. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się stolik i miejsca siedzące dla interesantów.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

4. Rejon Drogowy Ostrołęka

Rejon Drogowy Ostrołęka znajduje się przy ul. Mazowieckiej 44 w Czerwinie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek Rejonu posiada dwa wejścia. Wejście do budynku znajduje się z tyłu ul. Mazowieckiej, prowadzą do niego dziesięć stopni. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek parterowy podpiwniczony. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna z opisem pomieszczeń, w których załatwiane są poszczególne sprawy. Budynek nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek Rejonu znajduje się na wysokim parterze. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

5. Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki

Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się przy ul. Kobyłkowskiej 1 w Wołominie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki zlokalizowana jest w drugim budynku po prawej stronie od wjazdu. Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek Rejonu posiada jedno wejście. Wejście na poziomie „0” dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna z opisem pomieszczeń, w których załatwiane są poszczególne sprawy. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej. Dzwonek na korytarzu wewnątrz budynku.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się wydzielony pokój ze stolikiem i miejscem siedzącym dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Dostępność na piętro budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

6. Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce

Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce znajduje się przy ul. Gdańskiej 52 w Węgrowie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada jedno wejście, które znajduje się od strony ul. Gdańskiej. Przed wejściem głównym do obiektu znajduję się pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak dzwonka przy wejściu.

Dostępność budynku:

Budynek 3-piętrowy. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna informująca w którym pokojach można załatwić daną sprawę. Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się stolik i miejsca siedzące dla interesantów.

Na wyższe kondygnacje prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Dostępność na wyższych piętrach budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

7. Rejon Drogowy Radom

Rejon Drogowy Radom znajduje się przy ul. Wolanowskiej 61 w Radomiu. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym jest wydzielone 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną Budynek posiada dwa wejście. Dla interesantów dostępne jest wejście główne. Przed wejściem głównym do obiektu znajduje się pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Przed bramą jest domofon. Brak dzwonka przy wejściu do budynku.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się tablica informacyjna, informująca w którym pokojach można załatwić daną sprawę. Na parterze znajduje się posterunek ochrony budynku, która zawiadamia sekretariat rejonu o przybyciu interesantów. Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym piętrze na spotkanie na parterze budynku. Na parterze budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

8. Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno znajduje się przy ul. Górnej 18 w Otwocku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości Rejonu znajduje się parking, na którym nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych z uwagi na stałą dostępność miejsc parkingowych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek Rejonu oznaczony jest tablicą informacyjną. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne przeznaczone dla petentów znajduje się od frontu budynku od strony ul. Górnej. Przed wejściem głównym do obiektu znajduje się oszklony wiatrołap. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu do budynku.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Pietro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie z pracownikiem pracującym na piętrze na spotkanie na parterze budynku, gdzie znajduje się stolik i miejsca siedzące dla interesantów.

Dostępność na piętro budynku nie jest zapewniona osobom z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

9. Rejon Drogowy Garwolin

Rejon Drogowy Garwolin znajduje się przy ul. Staszica 15 budynek B w Garwolinie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00.

Dostępność parkingu:

Na terenie nieruchomości, na której znajduje się siedziba Rejonu znajduje się parking, na którym jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych. Dojście do budynku jest utwardzone. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia:

Budynek siedziby Rejonu znajduje się w głębi podwórza po lewej stronie od wjazdu z ul. Staszica. Do rejonu prowadzi jedno wejście po jednym stopniu. Wejście do Rejonu oznaczone jest tablicą informacyjną. Siedziba Rejonu znajduje się na piętrze budynku. Wejście niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową na wózkach. Brak podjazdów oraz pochylni. Brak dzwonka przy wejściu do budynku.

Dostępność budynku:

Budynek 2-piętrowy. Brak toalety dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętro prowadzą schody, które nie mają kontrastowych oznaczeń i nie posiadają platformy oraz podnośnika. Pietro budynku nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku braku możliwości samodzielnego dotarcia do danego pracownika urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika na zewnątrz budynku lub na parter do interesanta lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na wyższą kondygnację.

Obecnie z uwagi na sytuację pandemiczną, bezpośrednia obsługa interesantów w budynku została mocno ograniczona. W przypadku niezbędnej konieczności spotkania się pracownika urzędu z interesantem, interesant jest zobowiązany do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania odstępu od innych osób wynoszącego co najmniej 1,5 m.

Informacje dodatkowe

Zakładany termin dostosowania strony do wymogów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848) to maj 2022 roku.

Aktualnie trwają prace aktualizacyjne i przepisanie systemu do najnowszych technologii front i backendowych. Prace zaplanowane są do maja 2022.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2021-12-21 23:52:27

Wytworzył/Odpowiada: Michał Wiącek

Data modyfikacji: 2021-12-28 12:59:27

Modyfikował: Michał Wiącek

Wersja: 3 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-12-21 23:53:40
Michał Wiącek
2021-12-21 23:52:27
Michał Wiącek