Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin” – przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM. – nr postępowania 111/17

Numer postępowania:

111/17
Termin składania ofert: 2017-08-18 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Parzniewska 10
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 72706439.51 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2017-06-29 10:20:15

Data modyfikacji: 2017-08-09 10:08:35

Wersja: 1