Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 17+600 do km 19+015 na terenie miasta Sochaczew” - nr postępowania 192/18

Numer postępowania:

192/18
Termin składania ofert: 2018-08-23 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
DROGOMEX Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Stefana Bryły 4
Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona przez jedynego Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1754818.81 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-08-06 13:44:51

Data modyfikacji: 2018-08-06 13:48:32

Wersja: 1