Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 574 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej i utwardzenia, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdów i sieci telekomunikacyjnej w km 7+687 do 8+007 w granicach pasa drogowego na działce nr 338 w m. Gąbin.” - nr postępowania 214/18

Numer postępowania:

214/18
Termin składania ofert: 2018-10-05 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-09-17 10:04:52

Data modyfikacji: 2018-09-17 10:06:58

Wersja: 1