Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi wojewódzkiej nr 573 na dwóch odcinkach: w km 5+000 do 5+800 dł. 0,8 km na odcinku Duninów – Lipianki i w km 16+613 do 17+223 dł. 0,610 km w Gostyninie ul. Bierzewicka, łączna długość 1,410 km.” - nr postępowania 246/18

Numer postępowania:

246/18
Termin składania ofert: 2019-01-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Udzielono zamówienia
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.
09-500 Gostynin
ul. Krośniewicka 5
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 1379654.10 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-12-06 10:45:25

Data modyfikacji: 2018-12-14 07:17:01

Wersja: 1