Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinkach od km 20+600 do km 22+300 i od km 63+860 do km 65+300” - nr postępowania 122/20

Numer postępowania:

122/20
Termin składania ofert: 2020-09-08 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
87-300 Brodnica
ul. Długa 27
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryteriach określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Cena oferty: 1985468.83 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-08-24 15:10:42

Data modyfikacji: 2020-09-07 15:23:20

Wersja: 1