Zamówienia publiczne

Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu MZDW decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrodno i Uwieliny, gmina Prażmów, powiat piaseczyński.

– nr postępowania 139/20

Numer postępowania:

139/20
Termin składania ofert: 2020-10-27 o godz 10:00:00
Wynik przetargu: Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
Wybrana firma:
S.C. ATTILA M. Królicki, W. Jóźwiak
35-323 Rzeszów
ul. Marcina Filipa 56/12
Uzasadnienie wyboru: Oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Cena oferty: 446268.60 brutto

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2020-10-16 09:52:22

Data modyfikacji: 2020-10-22 11:31:15

Wersja: 1