Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Mazowsze EU

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

Załączniki:

1)     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

2)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek;

Uwagi:

Brak.

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf8mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf7mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf8mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf4mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf5mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf4mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf5mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf9mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf4mzdw.pl

 


 

Opłaty:

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

Uchwała nr 248/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 17 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Nr konta dla opłaty za zajęcie pasa drogowego: 93 1020 1026 0000 1202 0233 0942. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………….. za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy ………………., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 40 ust.1, 2 pkt 2 oraz ust. 3, 5, 10, 11, 13, 13a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222).

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2018-01-19 09:19:31

Wytworzył/Odpowiada: Honorata Rzyszkiewicz

Data modyfikacji: 2022-01-19 13:12:10

Modyfikował: Patryk Pawlak

Wersja: 12 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-07-15 14:50:13
Paweł Zamilski
2021-03-29 08:51:41
Paweł Zamilski
2018-05-23 12:56:06
Paweł Zamilski
2018-05-23 12:54:54
Paweł Zamilski
2018-05-23 12:51:58
Paweł Zamilski
2018-01-22 14:38:41
Paweł Zamilski
2018-01-22 14:38:23
Paweł Zamilski
2018-01-22 14:37:55
Paweł Zamilski
2018-01-22 14:37:31
Paweł Zamilski
2018-01-22 14:29:29
Paweł Zamilski
2018-01-19 09:19:31
Paweł Zamilski