Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Informacja o zamówieniu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14 www.mzdw.pl e-mail: przetargi@mzdw.pl ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie: Przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 156/16

Numer postępowania:

156/16
Termin składania ofert: 2016-11-18 o godz 10:00:00

Część 1

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia: Rejon Drogowy Radom  Obwód Drogowy w Radomiu, ul. Wolanowska 61 (Obiekt nr 1)

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2015, poz. 2164 ) zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 10-11-2016 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 156/16. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie w/w zamówienia publicznego ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 341075 - 2016 z dnia 10-11-2016 r. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający określając wartość zamówienia przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zgodnie z art. 40 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Pzp , zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W dniu 08-12-2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały przesłane w dniu 08-12-2016 r. W dniu 09-12-2016 r. Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy, który zwrócił uwagę Zamawiającego na nieprawidłowe oszacowanie przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokonał sprawdzenia wyliczonej kwoty. Zamawiający dokonując szacowania przedmiotu zamówienia przyjął stawkę za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 12 zł/h netto i oszacował łączną wartość zamówienia razem z zamówieniem o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający dokonując szacunku nie uwzględnił, że od 01 stycznia 2017 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po prawidłowym oszacowaniu przedmiotu zamówienia i przyjęciu stawki za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 15,46 zł/h netto, wartość zamówienia wynosi 882 037,73 zł netto (211 271,58 euro). W związku z powyższym wartość zamówienia przekracza kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – art. 40 ust.3 ustawy Pzp w związku z § 1 ust 2 pkt a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 28 grudni 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ze względu na wartość zamówienia Zamawiający był obowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zaistniała wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Część 2

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno  Siedziba Rejonu Drogowego Otwock, ul. Górna 18 (Obiekt nr 2)  Obwód Drogowy w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a (Obiekt nr 3)

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2015, poz. 2164 ) zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 10-11-2016 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 156/16. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie w/w zamówienia publicznego ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 341075 - 2016 z dnia 10-11-2016 r. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający określając wartość zamówienia przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zgodnie z art. 40 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Pzp , zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W dniu 08-12-2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały przesłane w dniu 08-12-2016 r. W dniu 09-12-2016 r. Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy, który zwrócił uwagę Zamawiającego na nieprawidłowe oszacowanie przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokonał sprawdzenia wyliczonej kwoty. Zamawiający dokonując szacowania przedmiotu zamówienia przyjął stawkę za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 12 zł/h netto i oszacował łączną wartość zamówienia razem z zamówieniem o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający dokonując szacunku nie uwzględnił, że od 01 stycznia 2017 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po prawidłowym oszacowaniu przedmiotu zamówienia i przyjęciu stawki za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 15,46 zł/h netto, wartość zamówienia wynosi 882 037,73 zł netto (211 271,58 euro). W związku z powyższym wartość zamówienia przekracza kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – art. 40 ust.3 ustawy Pzp w związku z § 1 ust 2 pkt a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 28 grudni 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ze względu na wartość zamówienia Zamawiający był obowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zaistniała wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Część 3

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Wołomin  Siedziba Rejonu Drogowego Wołomin, ul. Kobyłkowska 1 (Obiekt nr 4).

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2015, poz. 2164 ) zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 10-11-2016 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 156/16. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie w/w zamówienia publicznego ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 341075 - 2016 z dnia 10-11-2016 r. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający określając wartość zamówienia przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zgodnie z art. 40 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Pzp , zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W dniu 08-12-2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały przesłane w dniu 08-12-2016 r. W dniu 09-12-2016 r. Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy, który zwrócił uwagę Zamawiającego na nieprawidłowe oszacowanie przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokonał sprawdzenia wyliczonej kwoty. Zamawiający dokonując szacowania przedmiotu zamówienia przyjął stawkę za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 12 zł/h netto i oszacował łączną wartość zamówienia razem z zamówieniem o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający dokonując szacunku nie uwzględnił, że od 01 stycznia 2017 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po prawidłowym oszacowaniu przedmiotu zamówienia i przyjęciu stawki za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 15,46 zł/h netto, wartość zamówienia wynosi 882 037,73 zł netto (211 271,58 euro). W związku z powyższym wartość zamówienia przekracza kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – art. 40 ust.3 ustawy Pzp w związku z § 1 ust 2 pkt a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 28 grudni 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ze względu na wartość zamówienia Zamawiający był obowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zaistniała wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Część 4

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Ostrołęka  Siedziba Rejonu Drogowego Czerwin przy ul. Świerczewskiego 94 (Obiekt nr 5)

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2015, poz. 2164 ) zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 10-11-2016 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 156/16. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie w/w zamówienia publicznego ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 341075 - 2016 z dnia 10-11-2016 r. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający określając wartość zamówienia przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zgodnie z art. 40 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Pzp , zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W dniu 08-12-2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały przesłane w dniu 08-12-2016 r. W dniu 09-12-2016 r. Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy, który zwrócił uwagę Zamawiającego na nieprawidłowe oszacowanie przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokonał sprawdzenia wyliczonej kwoty. Zamawiający dokonując szacowania przedmiotu zamówienia przyjął stawkę za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 12 zł/h netto i oszacował łączną wartość zamówienia razem z zamówieniem o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający dokonując szacunku nie uwzględnił, że od 01 stycznia 2017 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po prawidłowym oszacowaniu przedmiotu zamówienia i przyjęciu stawki za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 15,46 zł/h netto, wartość zamówienia wynosi 882 037,73 zł netto (211 271,58 euro). W związku z powyższym wartość zamówienia przekracza kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – art. 40 ust.3 ustawy Pzp w związku z § 1 ust 2 pkt a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 28 grudni 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ze względu na wartość zamówienia Zamawiający był obowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zaistniała wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Część 5

Świadczenie usług z zakresu dozoru obiektów i mienia Rejon Drogowy Grodzisk Maz.  Siedziba Rejonu Drogowego Grodzisk Maz., ul. Traugutta 41 (Obiekt nr 6)

Wynik przetargu: Przetarg unieważniono
Uzasadnienie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U 2015, poz. 2164 ) zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: Zamawiający w dniu 10-11-2016 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie dozoru obiektów i mienia w Rejonach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 5 części.” - nr postępowania 156/16. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie w/w zamówienia publicznego ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 341075 - 2016 z dnia 10-11-2016 r. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający określając wartość zamówienia przewidział udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zgodnie z art. 40 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8ustawy Pzp , zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W dniu 08-12-2016 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert zostały przesłane w dniu 08-12-2016 r. W dniu 09-12-2016 r. Zamawiający otrzymał pismo od Wykonawcy, który zwrócił uwagę Zamawiającego na nieprawidłowe oszacowanie przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dokonał sprawdzenia wyliczonej kwoty. Zamawiający dokonując szacowania przedmiotu zamówienia przyjął stawkę za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 12 zł/h netto i oszacował łączną wartość zamówienia razem z zamówieniem o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na kwotę 715 478,40 zł netto. Zamawiający dokonując szacunku nie uwzględnił, że od 01 stycznia 2017 r. wzrasta kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po prawidłowym oszacowaniu przedmiotu zamówienia i przyjęciu stawki za godzinę wykonywania usługi w Rejonach Drogowych w wysokości 15,46 zł/h netto, wartość zamówienia wynosi 882 037,73 zł netto (211 271,58 euro). W związku z powyższym wartość zamówienia przekracza kwotę, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – art. 40 ust.3 ustawy Pzp w związku z § 1 ust 2 pkt a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówienia oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej z dnia 28 grudni 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2263) Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ze względu na wartość zamówienia Zamawiający był obowiązany przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zaistniała wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Załączniki:

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2016-11-10 14:22:11

Data modyfikacji: 2016-11-15 14:30:23

Wersja: 1


Powiadom znajomego