Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Przystanki komunikacyjne

Wykaz przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie.

 

Pobierz wykaz w formacie Excel.

Lista przystanków do pobrania

 

WNIOSEK O UZGODNIENIE WARUNKÓW I ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH:

 

 

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie, dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

 

§ 1

Z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zwanych dalej „przystankami komunikacyjnymi”, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz.U. 2011, Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).

 

§ 2

Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie przez operatora lub przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829 i 914), po uprzednim uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z Zarządem Województwa Mazowieckiego jako zarządcą dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, którego zadania na mocy stosownego upoważnienia dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

 

§ 3

W celu uzgodnienia zasad korzystania, o których mowa w § 2, należy dostarczyć do siedziby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW):

  • projekt rozkładu jazdy,
  • mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami komunikacyjnymi,
  • kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

 

§ 4

Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

 

§ 5

Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z korzystaniem z tych przystanków.

 

§ 6

Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843).

 

§ 7

Operatorzy i przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych mają obowiązek przekazać informację dotyczącą rozkładu jazdy, celem jej zamieszczenia na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy (zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)), do MZDW.

 

§ 8

  • Warunkiem zamieszczenia przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który wykonuje zadania Zarządcy Dróg Wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, rozkładów jazdy przekazanych przez przewoźnika lub operatora na przystankach i dworcach autobusowych usytuowanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego jest zawarcie stosownej umowy w sprawie zwrotu ponoszonych kosztów związanych z zamieszczeniem rozkładu jazdy.
  • W celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przewoźnik lub operator składa wniosek do MZDW, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia o którym mowa w § 2.

 

§ 9

W przypadkach zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa, wykorzystanie drogi w sposób szczególny) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego lokalizacji). Z tego tytułu operatorom lub przewoźnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

 

§ 10

Operator lub przewoźnik nie może dokonywać postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

 

§ 11

Operator lub przewoźnik nie może korzystać z przystanków w sposób niezgodny z zatwierdzonymi w rozkładzie jazdy dniami i godzinami odjazdów.

 

§ 12

Operator lub przewoźnik nie może zabierać i wysadzać pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:22:29

Wytworzył/Odpowiada: Michał Tatur

Data modyfikacji: 2022-05-24 22:04:27

Modyfikował: Andrzej Karpiński

Wersja: 47 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2022-03-08 22:46:36
Andrzej Karpiński
2021-11-15 12:57:19
Konrad Ziółkowski
2021-11-10 11:06:54
Andrzej Karpiński
2021-07-22 07:47:11
Paweł Zamilski
2021-03-22 13:55:49
Paweł Zamilski
2021-02-17 07:46:58
Paweł Zamilski
2021-02-01 14:57:13
Paweł Zamilski
2020-10-23 14:32:35
Paweł Zamilski
2020-09-23 13:16:48
Paweł Zamilski
2020-04-10 08:17:51
Paweł Zamilski
2020-04-07 10:03:42
Paweł Zamilski
2020-03-03 07:57:18
Paweł Zamilski
2020-02-07 12:02:46
Paweł Zamilski
2020-02-03 08:17:02
Paweł Zamilski
2020-02-03 08:14:27
Paweł Zamilski
2019-11-29 11:40:46
Paweł Zamilski
2019-10-04 08:42:47
Paweł Zamilski
2019-07-03 08:20:53
Paweł Zamilski
2019-06-06 11:47:14
Paweł Zamilski
2019-05-23 12:34:32
Paweł Zamilski
2019-04-12 07:24:34
Paweł Zamilski
2019-03-07 13:41:45
Paweł Zamilski
2019-02-21 14:35:34
Paweł Zamilski
2018-12-12 08:52:55
Andrzej Karpiński
2018-06-19 12:12:46
Paweł Zamilski
2018-05-21 13:31:05
Paweł Zamilski
2017-08-22 14:08:48
Paweł Zamilski
2017-07-04 14:17:51
Paweł Zamilski
2017-04-27 13:12:06
Paweł Zamilski
2017-02-06 13:47:46
Paweł Zamilski
2016-12-27 11:24:25
Paweł Zamilski
2016-11-24 10:26:36
Paweł Zamilski
2016-10-27 14:56:14
Paweł Zamilski
2016-10-15 14:23:24
Paweł Zamilski
2016-10-12 07:42:44
Paweł Zamilski
2016-09-27 11:49:50
Paweł Zamilski
2016-09-12 08:52:32
Paweł Zamilski
2016-05-16 10:24:58
Paweł Zamilski
2016-04-14 13:56:18
Paweł Zamilski
2016-03-16 09:05:57
Paweł Zamilski
2016-02-23 13:18:03
Paweł Zamilski
2016-02-12 08:34:00
Paweł Zamilski
2016-02-09 10:11:54
Paweł Zamilski
2016-01-18 13:25:12
Paweł Zamilski
2016-01-18 13:24:46
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:54:20
Paweł-Zamilski

Powiadom znajomego