Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

Załączniki:

1)     kopia mapy zasadniczej (3 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego;

2)     dodatkowo w przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury:

a)   rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią i kolorystyką,

b)   oświadczenie w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (na podstawie art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)),

3)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.

Uwagi:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

1)    uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2)    uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy ……., przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia;

3)    uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy ………. na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

 

Miejsce składania:

 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf4mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf0mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Leśna 30

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf4mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf9mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf5mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf9mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf1mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf8mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf7mzdw.pl


Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówka w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej.

Nr konta:

Nr konta dla opłaty skarbowej:
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.

Termin załatwienia sprawy:

45 dni od dnia złożenia wniosku,  w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, a w pozostałych przypadkach 65 dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji służy stronie odwołanie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Postawa prawna:

Art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Podmiot publikujący: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Utworzono: 2015-12-10 09:17:40

Wytworzył/Odpowiada: Honorata Rzyszkiewicz

Data modyfikacji: 2021-07-15 14:48:54

Modyfikował: Paweł Zamilski

Wersja: 19 (sprawdź historię zmian)

Historia zmian

Data modyfikacji
Zmodyfikował
Podgląd
2021-06-17 12:34:50
Paweł Zamilski
2021-03-29 09:07:41
Paweł Zamilski
2021-03-29 08:49:24
Paweł Zamilski
2021-03-29 08:48:41
Paweł Zamilski
2021-01-13 10:55:30
Paweł Zamilski
2020-01-10 14:58:22
Paweł Zamilski
2020-01-10 14:54:51
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:24:39
Paweł Zamilski
2018-06-07 08:23:41
Paweł Zamilski
2018-05-23 11:57:47
Paweł Zamilski
2018-01-24 09:13:19
Paweł Zamilski
2018-01-23 11:08:04
Paweł Zamilski
2018-01-17 14:01:17
Paweł Zamilski
2017-12-29 12:30:12
Paweł Zamilski
2017-12-29 10:30:57
Paweł Zamilski
2016-05-10 12:22:09
Paweł Zamilski
2016-01-27 15:38:56
Paweł Zamilski
2015-12-22 09:49:27
Paweł-Zamilski

Powiadom znajomego