Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-06-07 08:27:11

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

Załączniki:

1)     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

2)     zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

3)     ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

4)     oświadczenie o:

a)   posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub

b)   zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c)   zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

5)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

Uwagi:

Brak.

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5 
09-500 Gostynin 
rd.gostyninobf8mzdw.pl

 

Ciechanów (RD-2) 
ul. Mazowiecka 7 
06-400 Ciechanów 
rd.ciechanowobf5mzdw.pl

 

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf0mzdw.pl

 

Ostrołęka (RD-4)
ul. Mazowiecka 44
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf5mzdw.pl

 

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf3mzdw.pl

 

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf6mzdw.pl

 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf9mzdw.pl

 

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf6mzdw.pl

 

 

Opłaty:

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

Uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Nr konta dla opłaty za zajęcie pasa drogowego: 93 1020 1026 0000 1202 0233 0942. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………….. za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy ………………., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 40 ust.1, 2 pkt 1 oraz ust. 3, 4, 11, 13, 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222).

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Wersja: 8

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-06-07 08:27:11


Powiadom znajomego