Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 7

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-07-15 14:49:24

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

    

Załączniki:

1)     szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

2)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek;

Uwagi:

Brak.

Miejsce składania:

W siedzibach odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW. 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf1mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf2mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Mazowiecka 7

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf9mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf9mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf9mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf9mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf1mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf4mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf5mzdw.pl

 

 

Opłaty:

Pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej (organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu) lub na jego rachunek.

Uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Nr konta dla opłaty za zajęcie pasa drogowego: 93 1020 1026 0000 1202 0233 0942. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ………………….. za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy ………………., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 40 ust.1, 2 pkt 4 oraz ust. 3, 4, 11, 13, 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2222).

Sprawę prowadzi:

Siedziby odpowiednich terytorialnie Rejonów Drogowych MZDW.

Wersja: 7

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-07-15 14:49:24


Powiadom znajomego