Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 1

Opracowanie: Paweł-Zamilski

Data opracowania: 2015-12-21 13:36:34

Informacja o jednostce

Numery kont bankowych 
UWAGA !!!

Z dniem 01 kwietnia 2014 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych. 
88 1020 1026 0000 1402 0233 0934 – rachunek wydatków budżetowych 
93 1020 1026 0000 1202 0233 0942 – rachunek dochodów budżetowych (wpłaty za SIWZ, decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego, faktury wystawione przez MZDW).

Podstawy prawne

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, finansowaną z budżetu województwa mazowieckiego. Działa on w formie wojewódzkiej jednostki budżetowej, na podstawie:

 • Ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa z późn. zm. (Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
 • Uchwały Nr IX/29/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie utworzenia wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 • Ustawy z 30 stycznia 2013r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 0 2013 poz. 260).
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 229, poz. 1494).
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 • Statutu.
 • Ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

Historia

Istnieje od 1999 r. Powstał po reformie administracyjnej kraju, w wyniku której z 49 województw podległych administracji rządowej zostało utworzonych 16 nowych zarządzanych przez władze samorządowe. Samorządom podlegają drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym. Nadzór nad działalnością MZDW w Warszawie sprawuje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Przedmiot działań

Zarząd zajmuje się utrzymaniem dróg wojewódzkich służących do obsługi ruchu kołowego na terenie Województwa Mazowieckiego, a w szczególności: – opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz planowaniem finansowania budów, utrzymania i ochrony dróg;

 • pełnieniem funkcji inwestora;
 • utrzymywaniem nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich i innych urządzeń związanych z drogą;
 • realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obrony;
 • wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych przewidzianych ustawą z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • prowadzeniem ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przepraw promowych;
 • wykonywaniem prac inwentaryzacyjnych i utrzymaniowych;
 • wprowadzaniem ograniczeń dla ruchu oraz wyznaczaniem objazdów;
 • dokonywaniem pomiarów ruchu drogowego;
 • prowadzeniem gospodarki gruntami i nieruchomościami podlegającymi zarządowi;
 • pielęgnacją zieleni w pasie drogowym (sadzenie, utrzymywanie oraz usuwanie);
 • prowadzeniem spraw związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych;
 • sprawowaniem nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasach drogowych i ich ewidencją.

Rejony

Siedzibę główną Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest Warszawa. MZDW zatrudnia ponad 300 osób. Bezpośredni nadzór nad drogami sprawują pracownicy ośmiu Rejonów Drogowych:Ciechanów, Gostynin-Płock, Grodzisk Mazowiecki, Ostrołęka, Otwock-Piaseczno, Radom, Węgrów-Siedlce, Wołomin-Nowy Dwór Mazowiecki. Podlegają im 26 Obwody Drogowe rozlokowane na terenie całego województwa.

Drogi wojewódzkie na Mazowszu

Sieć dróg wojewódzkich Mazowsza zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ma długość ponad 2820,421 km (w tym 285 obiektów inżynierskich) i stanowi 6% dróg publicznych na terenie województwa.

Łącznie jest ich 124, mają długość od 120 m (nr 859 – łączy stację kolejową Zajezierze z drogą krajową nr 48) do 91,5 km (nr 627 – Ostrołęka-Sokołów Podlaski).

Wszystkie są oznakowane numerami trzycyfrowymi. Pomimo, iż nie tworzą one spójnej sieci i nie da się po nich przejechać z jednego krańca Mazowsza na drugi, wszystkie mają jednak połączenie z drogami o znaczeniu krajowym.

Stan dróg wojewódzkich na Mazowszu z każdym rokiem ulega zdecydowanej poprawie. Z roku na rok zwiększane są także nakłady finansowe na drogi.

Ponad połowa z nich jest w stanie dobrym i zadowalającym. Rocznie przebudowywanych jest około 150 km. Inwestycje prowadzone przez MZDW mają na celu doprowadzenie sieci drogowej do takiego stanu, w którym jezdnie będą miały szerokość co najmniej 6 m i nośność 100 kN/oś.Data modyfikacji: 2015.12.15 .11:12 
Modyfikował: Kotarska Anna 
Wersja: 46(sprawdź historię zmian)

Wersja: 1

Opracowanie: Paweł-Zamilski

Data opracowania: 2015-12-21 13:36:34


Powiadom znajomego