Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-05-10 12:22:09

Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

 

Załączniki:

 1. 3 egz. mapy do celów projektowych (z nakładką ewidencyjną) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją urządzeń.
 2. Wypis z rejestru gruntów dotyczący działki drogowej.
 3. Ew. pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika, do wystąpienia do MZDW.
 4. Dowód wpłaty opłat skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii).

Uwagi:

 1. Dokonać uzgodnienia projektu budowlanego z Rejonem Drogowym urządzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszeniem robót).
 2. Uzyskać pozwolenie na budowę w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane lub dokonać zgłoszenia wykonywania robót. W przypadku przyłączy dokonać zgłoszenia wykonywania robót budowlanych lub bez zgłoszenia w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.
 3. Zatwierdzić w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robót na czas budowy (zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).
 4. Uzyskać w Rejonie Drogowym zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym.
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat.

 

 

Załączniki:

 1. Kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego lub kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót związanych z umieszczeniem urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat.

 

 

Załączniki:

 1. Plan sytuacyjny (2 egzemplarze) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 2. Kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego lub kopię zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych z potwierdzeniem przyjęcia przez Wojewodę Mazowieckiego na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo budowlane.
 3. Kopię zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 4. Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

 

Miejsce składania:

Gostynin-Płock (RD-1)
ul. Krośniewicka 5
09-500 Gostynin
rd.gostyninobf1mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)
ul. Mazowiecka 7
06-400 Ciechanów
rd.ciechanowobf6mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)
ul. Traugutta 41
05-825 Grodzisk Mazowiecki
rd.grodziskobf9mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)
ul. Świerczewskiego 94
07-407 Czerwin
rd.ostrolekaobf3mzdw.pl 
Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)
ul. Kobyłkowska 1
05-200 Wołomin
rd.wolominobf6mzdw.pl

Węgrów-Siedlce (RD-6)
ul. Gdańska 52
07-100 Węgrów
rd.wegrowobf5mzdw.pl 

Radom (RD-7)
ul. Wolanowska 61
26-600 Radom
rd.radomobf5mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)
ul. Górna 18
05-400 Otwock
rd.otwockobf7mzdw.pl


Opłaty:

Za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg wojewódzkich pobiera się opłaty na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115.) i Uchwały nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 05.07.2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówka w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, tj. Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście 00-691 Warszawa ul. Nowogrodzka 43 lub na rachunek w/w organu.

Nr konta:

Nr konta dla opłaty skarbowej:
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038.
Urząd Dzielnicy Warszawa Śródmieście 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43.

Nr konta dla opłaty za umieszczenie urządzeń:
93 1020 1026 0000 1202 0233 0942.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Termin załatwienia sprawy:

W celu zachowania terminów i procedur przewidzianych w KPA wymaga się, aby wnioski na umieszczenie urządzenia (naliczenie opłat rocznych) i na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót zostały złożone w terminie co najmniej jednego miesiąca przed planowanym zajęciem pasa drogowego w siedzibie odpowiedniego terytorialnie Rejonu Drogowego MZDW.

Sposób odwołania:

Od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa właściwy terytorialnie Dyrektor Rejonu Drogowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Postawa prawna:

Art. 39 ust. 1,1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.)
Art. 39 ust. 3, 3a, 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 i ust 3, 4, 5, 11, 13, 13a i 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów 1 czerwca 2004 roku w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
Uchwała nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 5 lipca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, z późn. zm.
Art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust 3, 5, 10, 11, 13, 13a, ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 230 z późn. zm.).

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-05-10 12:22:09


Powiadom znajomego