Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 18

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-06-17 12:34:50

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Odbiorca usługi:

Osoby fizyczne, prawne.

Wymagane dokumenty:

 

Załączniki:

1)     kopia mapy zasadniczej (3 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym obiektem budowlanym, urządzeniem, reklamą oraz widocznymi granicami pasa drogowego;

2)     dodatkowo w przypadku lokalizacji reklamy, obiektu małej architektury:

a)   rysunek z projektem reklamy lub obiektu małej architektury, wymiarami, treścią i kolorystyką,

b)   oświadczenie w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (na podstawie art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)),

3)     pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57, lub na jego rachunek.

Uwagi:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

1)    uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;

2)    uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy ……., przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia;

3)    uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy ………. na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

 

Miejsce składania:

 

Gostynin-Płock (RD-1)

ul. Krośniewicka 5

09-500 Gostynin

rd.gostyninobf1mzdw.pl 

Węgrów-Siedlce (RD-6)

ul. Gdańska 52

07-100 Węgrów

rd.wegrowobf4mzdw.pl 

Ciechanów (RD-2)

ul. Mazowiecka 7

06-400 Ciechanów

rd.ciechanowobf8mzdw.pl

Radom (RD-7)

ul. Wolanowska 61

26-600 Radom

rd.radomobf4mzdw.pl

Grodzisk Mazowiecki (RD-3)

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

rd.grodziskobf7mzdw.pl

Otwock-Piaseczno (RD-8)

ul. Górna 18

05-400 Otwock

rd.otwockobf5mzdw.pl

Ostrołęka (RD-4)

ul. Mazowiecka 44

07-407 Czerwin

rd.ostrolekaobf9mzdw.pl 

Garwolin (RD-9)

ul. Staszica 15 bud.B

08-400 Garwolin

rd.garwolinobf4mzdw.pl

Wołomin-Nowy Dwór (RD-5)

ul. Kobyłkowska 1

05-200 Wołomin

rd.wolominobf5mzdw.pl


Opłaty:

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opisu, wypisu lub kopii) z chwilą złożenia do organu podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje sie gotówka w kasie organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej.

Nr konta:

Nr konta dla opłaty skarbowej:
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie organu podatkowego, tj. Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy, 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, lub na jego rachunek.

Termin załatwienia sprawy:

45 dni od dnia złożenia wniosku,  w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, a w pozostałych przypadkach 65 dni.

Sposób odwołania:

Od decyzji służy stronie odwołanie do SamorządowegoKolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia oraz prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania będzie ostateczność oraz prawomocność decyzji z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Postawa prawna:

Art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222).

Sprawę prowadzi:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Wydział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego.

Wersja: 18

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2021-06-17 12:34:50


Powiadom znajomego