Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-01-18 13:25:12

Przystanki komunikacyjne

Wykaz przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie.


Pobierz wykaz w formacie Excel.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Mazowieckie, dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

§ 1


Z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich stanowiących własność Województwa Mazowieckiego, zwanych dalej „przystankami komunikacyjnymi”, mogą korzystać operatorzy i przewoźnicy wykonujący regularne przewozy osób w ramach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz.U. 2011, Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).

§ 2Warunkiem niezbędnym do korzystania z przystanków komunikacyjnych jest posiadanie przez operatora lub przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21, 567, 628, 829 i 914), po uprzednim uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych z Zarządem Województwa Mazowieckiego jako zarządcą dróg wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, którego zadania na mocy stosownego upoważnienia dokonuje Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

§ 3W celu uzgodnienia zasad korzystania, o których mowa w § 2, należy dostarczyć do siedziby Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW):
1) projekt rozkładu jazdy,
2) mapę przebiegu linii komunikacyjnej wraz z zaznaczonymi przystankami komunikacyjnymi,
3) kopię licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób.

§ 4Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji regularnych przewozów osób (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

§ 5Operator lub przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z korzystaniem z tych przystanków.

§ 6Zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy, oraz reklam w rozumieniu art. 4 ust. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843).

§ 7Operatorzy i przewoźnicy posiadający zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych mają obowiązek przekazać informację dotyczącą rozkładu jazdy, celem jej zamieszczenia na przystankach wskazanych w rozkładzie jazdy (zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. z 2012 r. poz. 451)), do MZDW. 

§ 81. Warunkiem zamieszczenia przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który wykonuje zadania Zarządcy Dróg Wojewódzkich Województwa Mazowieckiego, rozkładów jazdy przekazanych przez przewoźnika lub operatora na przystankach i dworcach autobusowych usytuowanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich województwa mazowieckiego jest zawarcie stosownej umowy w sprawie zwrotu ponoszonych kosztów związanych z zamieszczeniem rozkładu jazdy. 
2. W celu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, przewoźnik lub operator składa wniosek do MZDW, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia o którym mowa w § 2.

§ 9W przypadkach zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (np. remont, przebudowa, wykorzystanie drogi w sposób szczególny) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone (czasowa likwidacja przystanku lub zmiana jego lokalizacji). Z tego tytułu operatorom lub przewoźnikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia.

§ 10Operator lub przewoźnik nie może dokonywać postoju na przystankach ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

§ 11Operator lub przewoźnik nie może korzystać z przystanków w sposób niezgodny z zatwierdzonymi w rozkładzie jazdy dniami i godzinami odjazdów.

§ 12Operator lub przewoźnik nie może zabierać i wysadzać pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy.

 

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-01-18 13:25:12


Powiadom znajomego