Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 10:13:53

Skargi i wnioski

Przyjmowanie osób w sprawach skarg i wniosków

Uprawnieni do przyjmowania interesantów są:

 1. Dyrektor MZDW (po uzgodnieniu z sekretariatem),
 2. Zastępcy Dyrektora MZDW (każdy we własnym zakresie działania),
 3. Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów,
 4. Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 5. Naczelnik Wydziału Techniki, Administracji i Zaplecz,
 6. Kierownik Działu Kadr i Organizacji.

 

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach pracy MZDW w Warszawie tj. 7.30 - 15.30.

Zarządzenie Nr 19/2008
Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2008r.
w sprawie: organizacji, przyjmowania i rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr.5 poz. 46 z dnia 22 stycznia 2002r.) w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków zarządzam, co następuje:

 

§1

 1. Skargi i wnioski składane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, związane z nimi pisma i inne dokumenty należy rejestrować i przechowywać oddzielnie od innych spraw w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminu załatwienia poszczególnych skarg i wniosków.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 3. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie , przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 4. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku , imię , nazwisko(nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.
 5. Skargi i wnioski nie zwierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Rejestr skarg i wniosków składanych do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie będzie prowadzony i odpowiednio przechowywany przez wyznaczonego pracownika Działu Kadr i Organizacji w Warszawie.
 7. Dział Kadr i Organizacji jest wiodącym w sprawach gromadzenia dokumentów, materiałów i odpowiedzi na skargi udzielanych przez merytoryczne komórki organizacyjne MZDW w Warszawie.
 8. Dział Kadr i Organizacji jest upoważniony do kontroli oraz wydawania stosownych dyspozycji odnosnie sposobu załatwiania skarg i wniosków.

 

§2

 1. Wszystkie osoby w sprawach skarg i wniosków należy przyjmować codziennie, w godzinach pracy MZDW w Warszawie tj. 730 -1530.
 2. W dyrekcji MZDW w Warszawie uprawnieni do przyjmowania interesantów w w/w sprawach są następujący pracownicy:
  • Dyrektor MZDW (po uzgodnieniu terminu z sekretariatem),
  • Zastępcy Dyrektora MZDW (każdy we własnym zakresie działania),
  • Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów,
  • Naczelnik Wydziału Inwestycji,
  • Naczelnik Działu Techniki, Administracji i Zaplecz,
  • Kierownik Działu Kadr i Organizacji.

 

§3

Badanie źródeł skarg i podejmowanie działań dla ich likwidacji, przestrzeganie terminów oraz sporządzanie okresowych analiz i ocen wraz z wnioskami do realizacji powierzam, Naczelnikom Wydziałów oraz Kierownikom Działów w zakresie ich kompetencji.

 

§4

Wobec osób winnych nieterminowego rozpatrzenia skarg lub niewłaściwego ich załatwiania będą wyciągane konsekwencje służbowe.

 

§5

Zobowiązuję Dyrektorów Rejonów Drogowych, każdego we własnym zakresie działania do wydania zarządzenia regulującego sprawy załatwiania skarg i wniosków.

 

§6

Traci moc zarządzenie nr 23/2007 Dyrektora MZDW w Warszawie z dnia 10 września 2007r.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja: 3

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-02-09 10:13:53


Powiadom znajomego