Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 4

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-11 11:56:26

Zasady udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, a znajduje się w jego posiadaniu, jest udostępniana na pisemny wniosek, przesłany pocztą elektroniczną na adres: dyrekciaćftmaJw.pl, listownie na adres Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie lub złożony w kancelarii Zarządu. Jednakże w sytuacji, gdy informacja publiczna będzie mogła być udostępniona niezwłocznie, nastąpi to bez pisemnego wniosku, w formie ustnej lub pisemnej.

Należy podkreślić, iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Zasadą jest, iż udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jednakże w sytuacji, gdy informacja publiczna z różnych przyczyn nie może być udostępniona w powyższym terminie, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastąpi w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takim przypadku Zarząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

W przypadku, gdy w wyniku udostępnienia informacji na wniosek Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zgodnie z art. 15 ustawy zastrzega sobie prawo do pobrania od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji Zarząd w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi o wysokości opłaty wnioskodawcę, który może w tym czasie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofać.

Należy podkreślić, że zarówno odmowa udostępnienia informacji jak i umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.


 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.

Podstawowy akt prawny regulujący zasady dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20140000361&type=2  

 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej wdraża dyrektywę unijną 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20112041195+2011%2412%2429&type=3

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Podstawowy akt wykonawczy regulujący funkcjonowanie BIP.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20070100068&type=2

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Link do aktu prawnego w pliku pdf z Internetowego Systemu Aktów Prawnych:

http://mac.bip.gov.pl/krajowe-ramy-interoperacyjnosci/krajowe-ramy-interoperacyjnosci.html  

 

 

Wersja: 4

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-10-11 11:56:26


Powiadom znajomego