Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 6

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-11-29 10:09:51

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 04/2016

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego Specjalisty

w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 25 listopada 2016 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe - kierunek związany z: planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem, budownictwem drogowym;

preferowane: wyższe - kierunku związany z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy:

Specjalista: co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku związanym z realizowaniem zadań z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym;

Starszy Specjalista: co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 4 lata pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku związanym z realizowaniem zadań z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym.

 

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

znajomość przepisów ustawy KPA;

znajomość ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

praktyczna umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej, w tym w szczególności w oparciu o przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego i dotyczącej zakresu planowania przestrzennego i dróg publicznych;

praktyczna umiejętność czytania dokumentów planistycznych i dokumentacji budowlanej, w tym dokumentacji projektowej i map geodezyjnych;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, lojalność, elastyczność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność chęć podnoszenia kwalifikacji i zdolność szybkiego uczenia się.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

realizacja zadań i uprawnień przewidzianych dla zarządcy dróg wojewódzkich w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym analiza proponowanych rozwiązań przestrzennych w zakresie wpływu na ruch drogowy i drogę wojewódzką w szczególności poprzez:

- uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

monitorowanie przebiegu procedur planistycznych realizowanych przez gminy w zakresie wprowadzania żądanych  korekt;

ochrona interesów zarządcy drogi poprzez sprawowanie monitoringu w zakresie uwzględniania przez organ administracji publicznej warunków określonych w wydawanych postanowieniach w procesie uzgadniania projektów decyzji;

uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegających na budowie obiektów budowlanych lub wykonaniu innych robót budowlanych;

opiniowanie wniosków dotyczących wyrażenia zgody na usytuowanie  obiektów budowlanych przy drogach wojewódzkich w odległości mniejszej niż określona przepisami prawa;

opiniowanie studiów i projektów sieci drogowej oraz koncepcji planowanych elementów tej sieci;

udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 04/2016

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 6 grudnia 2016 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 


 

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 05/2016

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista

w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Data ogłoszenia naboru: 25 listopada 2016 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe - kierunek - budownictwo drogowe;

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w administracji samorządowej związanej z zarządzaniem drogami;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

znajomość przepisów ustawy pzp;

znajomość przepisów ustawy KPA;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

 dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

Odporność na stres, dokładność, lojalność, umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia kwalifikacji i zdolność szybkiego uczenia się.

 

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

określanie potrzeb rzeczowych i finansowych jednostki w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg;

przygotowanie specyfikacji przetargowych z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg;

przygotowanie odpowiednio materiałów i wnioskowanie o przeprowadzenie procedur przetargowych;

sprawdzanie przygotowanych przez Wydział Zamówień Publicznych umów zawartych z wykonawcami i dostawcami;

rozliczanie umów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 05/2016

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 6 grudnia 2016 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 


MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 06/2016

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Starszy Specjalista

w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego

 

Data ogłoszenia naboru: 28 listopada 2016 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe lub podyplomowe – kierunek: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna;

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy: 

co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 2 lata pracy w administracji samorządowej lub rządowej

 

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy KPA;

znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

znajomość ustawy o samorządzie województwa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

praktyczna umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej, w tym w szczególności w oparciu o przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

 dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, lojalność, decyzyjność, chęć podnoszenia kwalifikacji i zdolność szybkiego uczenia się.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia zgody lub odmowy na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej , reklam, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

przygotowywanie projektów uzgodnień przebudowy lub remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogowa lub obsługą ruchu;

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogowa lub obsługą ruchu;

przygotowywanie projektów uzgodnień dotyczących umieszczenia nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;

przygotowywanie projektów uzgodnień lub projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach;

sporządzanie informacji i analiz dotyczących zajęcia pasa drogowego;

 prowadzenie kontroli Rejonów Drogowych w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych oraz kontroli zajęcia pasa drogowego w terenie.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Starszego Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego - ogłoszenie nr 06/2016

 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 9 grudnia 2016 r.

 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 07/2016

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista

w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów

 

Data ogłoszenia naboru: 28 listopada 2016 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne – kierunek budownictwo - specjalność związana z budową dróg i mostów

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

co najmniej 4 lata pracy

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy KPA;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

pożądany staż w administracji publicznej;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, lojalność, decyzyjność, chęć podnoszenia kwalifikacji i zdolność szybkiego uczenia się.

 

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie korespondencji i spraw wpływających do działu technicznego;

prowadzenie spraw z zakresu geodezji;

prowadzenie ewidencji dróg, jej aktualizacja, archiwizacja i realizacja sprawozdawczości z tym związana;

bieżące prowadzenie, analizowanie i uzupełnianie książek dróg;

współuczestnictwo w przeglądach dróg;

prowadzenie gospodarki w zakresie zieleni przydrożnej, w tym: opracowywanie planów wyrębu drzew, i ich nasadzeń oraz  odpowiednio  współpraca z innymi organami administracji samorządowej;

prowadzenie spraw z zakresu utrzymania, kontroli i zgodności z decyzjami wodno – prawnymi urządzeń oczyszczających ścieki;

prowadzenie ewidencji separatorów i naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód;

opiniowanie i prowadzenie spraw dotyczących ogrodzeń na granicy pasa drogowego;

prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bieżącego utrzymania dróg.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy;

kopie świadectw pracy;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 07/2016

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 730 – 1430.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 9 grudnia 2016 r.

 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

Wersja: 6

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2016-11-29 10:09:51


Powiadom znajomego