Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 13

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2017-01-30 15:34:59

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

 

MS WORD                   PDF

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 

 W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 03/2017

 

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  Główny Specjalista

 

w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

 

Data ogłoszenia naboru: 12 stycznia 2017 r.

 

 

 

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wyższe techniczne - kierunek budownictwo: drogowe, komunikacyjne itp.

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy:

 

co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 3 lata pracy w administracji publicznej (samorządowej lub rządowej);

 

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

 

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

 

znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

 

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

 

znajomość ustawy Kpa;

 

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

 

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

 

 dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

 

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

 

Odpowiedzialność, komunikatywność, lojalność, umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

analizowanie zgłaszanych przez rejony drogowe propozycji w zakresie tworzonych  rocznych planów zadań utrzymaniowych;

 

określanie  rzeczowych i finansowych potrzeb w zakresie utrzymania, remontów i budowy dróg wojewódzkich;

 

nadzór nad utrzymaniem i ochroną dróg;

 

udział w posiedzeniach rad technicznych, narad roboczych z projektantami i konsultantami dotyczących realizowanych zadań;

 

przygotowywanie specyfikacji przetargowych z zakresu robót utrzymaniowych;

 

sprawdzanie pod względem merytorycznym rozwiązań technicznych z zakresu dokumentacji projektowej zlecanej do wykonania przez wydział;

 

nadzór nad realizacją umów związanych z wykonywaniem prac zleconych w ramach zamówień publicznych dotyczących zadań własnych wydziału;

 

nadzór nad realizacją zadań wykonywanych siłami własnymi przez rejony drogowe w obszarze spraw dotyczących utrzymania dróg;

 

nadzór nad przeprowadzaniem przez rejony drogowe okresowych kontroli i przeglądów stanu dróg;

 

udział w odbiorach technicznych i pogwarancyjnych zrealizowanych zadań.

 

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 

 

Praca z użyciem komputera.

 

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

 

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

 

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

 

kopia prawa jazdy kat. B

 

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Główny Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 03/2017

 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

 

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 24 stycznia 2017 roku.

 

 

 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 

 W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 02/2017

 

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Specjalisty

 

w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów

 

Data ogłoszenia naboru: 10 stycznia 2017 r.

 

Wymiar etatu       1/1 

 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wyższe techniczne – kierunek: budownictwo, transport

 

pożądane: wyższe techniczne – kierunek: budownictwo - specjalność związana z budową dróg i mostów

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy:

 

Samodzielny Referent - co najmniej 2 lata pracy, w tym co najmniej 6 miesięcy w  jednostkach administracji samorządowej zarządzającej drogami.

 

 

 

Specjalista – co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 1 rok w jednostkach administracji samorządowej zarządzającej drogami.

 

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

 

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

 

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

 

znajomość przepisów ustawy Kpa;

 

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

 

dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

 

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

 

Staranność, dokładność, odpowiedzialność, zdolność efektywnego rozwiązywania problemów i  szybkiego uczenia się.

 

 

 

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych na lokalizacje   zjazdów, umieszczeń urządzeń, obiektów i reklam w pasie drogowym ;

 

prowadzenie ewidencji wydanych przez rejon drogowy: decyzji, postanowień i uzgodnień;

 

opracowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych, w tym wniosków o wszczęcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 

opracowywanie zamówień na materiały drogowe i zleceń na roboty drogowe;

 

prowadzenie rozliczeń materiałów drogowych;

 

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych obowiązków;

 

prowadzeniem spraw związanych z używaniem pojazdów i sprzętu w rejonie drogowym;

 

pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg.

 

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

 

Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

 

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

 

kopia prawa jazdy;

 

kopie świadectw pracy;

 

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 02/2017

 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

 

 

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 730 – 1430.

 

 

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 20 stycznia 2017 roku.

 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 

 W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 01/2017

 

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista

 

w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

 

Data ogłoszenia naboru: 05 stycznia 2017 r.

 

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wyższe techniczne I stopnia - kierunek: budownictwo drogowe, inżynieria komunikacyjna, itp.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy:

 

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku związanym z problematyką inżynierii ruchu;

 

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

 

znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym;

 

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

 

znajomość przepisów i zagadnień z zakresu inżynierii ruchu i problematyki związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego;

 

umiejętność rozpatrywania wniosków dotyczących zmian stałej lub czasowej organizacji ruchu;

 

umiejętność sporządzania projektów organizacji ruchu;

 

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

 

znajomość ustawy Kpa;

 

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

 

 dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

 

Odporność na stres, dokładność, lojalność, umiejętność pracy w zespole, chęć podnoszenia kwalifikacji i zdolność szybkiego uczenia się.

 

 

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

załatwianie spraw związanych z utrzymaniem urządzeń zabezpieczających ruch we wskazanych rejonach drogowych;

 

określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu  drogowego związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

przygotowywanie projektów rocznych planów w zakresie robót utrzymaniowych związanych z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

koordynowanie realizacji i sprawowanie nadzoru nad realizacją bieżącego utrzymania  oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego we wskazanych rejonach drogowych;

 

koordynowanie i wspomaganie realizacji zadań  utrzymaniowych, wykonywanych przez terenowe jednostki organizacyjne  w zakresie oznakowania  i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

 

realizowanie  zadań z zakresu inżynierii ruchu we wskazanych rejonach drogowych;

 

rozpatrywanie wniosków instytucji, organów samorządów lokalnych i mieszkańców w zakresie spraw mających związek z inżynierią ruchu we wskazanych rejonach drogowych.

 

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

 

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

 

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

 

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

 

kopia prawa jazdy kat. B

 

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 01/2017

 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 27 stycznia 2017 roku.

 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

 

UWAGI:

 

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

Wersja: 13

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2017-01-30 15:34:59


Powiadom znajomego