Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 24

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-02-09 14:19:25

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

 

MS WORD                   PDF

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 04/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE
 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego Specjalisty

w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 30 stycznia 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne – kierunek budownictwo: drogowe, komunikacyjne, ogólne

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Wymagania niezbędne:

1)   Wymagany staż pracy:

 

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy w budownictwie, w tym minimum 3 lata pracy w:

a)   jednostkach administracji publicznej zajmujących się utrzymaniem dróg lub zarządzaniem drogami - w komórkach organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem lub nadzorowaniem sporządzania dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

lub

b)   organie administracyjno-budowlanym w komórkach organizacyjnych zajmujących się zatwierdzaniem lub/i weryfikacją dokumentacji projektowej dla dróg publicznych.

Starszy Specjalista:

co najmniej 5 lat pracy w budownictwie, w tym minimum 3 lata pracy w:

a)   jednostkach administracji publicznej zajmujących się utrzymaniem dróg lub zarządzaniem drogami - wkomórkach organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem lub nadzorowaniem sporządzania dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

lub

b)   organie administracyjno-budowlanym w komórkach organizacyjnych zajmujących się zatwierdzaniem lub/i weryfikacją dokumentacji projektowej dla dróg publicznych. 

2)   Wymagane umiejętności:

praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym  (dokumentowana posiadaniem prawa jazdy kat .B).

 1. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

2)  znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

3)  znajomość ustawy prawo budowlane;

4)  znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach odziaływania na środowisko;

5)  znajomość przepisów ustawy prawo wodne;

6)  znajomość przepisów ustawy Kpa;

7)  znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

8)  znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

9)  umiejętność stosowania odpowiednich przepisów  do spraw załatwianych w ramach wykonywania   zadań na stanowisku pracy;

10) umiejętność przygotowania wniosków do odpowiednich organów w sprawie wydania decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych wniosków niezbędnych w procesie przygotowania dokumentacji projektowej dla dróg publicznych,, a także przygotowywanie i kompletowanie załączników do tych wniosków.

11) umiejętność przygotowania części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla  potrzeb ogłaszania przetargów na sporządzanie dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

12) umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, w tym dokumentacji projektowej, map geodezyjnych, projektów wykonawczych, organizacji ruchu;

13) nadzorowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowych sporządzanych na zlecenie MZDW pod względem zgodności z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pod względem formalno – prawnym;

14) znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

15) umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 • Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego przystosowania się,elastyczność, lojalność, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie, samodzielność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i chęć podnoszenia kwalifikacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

a)    przygotowanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla  potrzeb ogłaszania przetargów na sporządzanie dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

b)    nadzorowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowych sporządzanych na zlecenie MZDW pod względem zgodności z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pod względem formalno – prawnym;

c)     odbiór dokumentacji projektowych opracowywanych na zlecenie MZDW i rozliczanie umów z wykonawcami;

d)    przygotowywanie opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych, dokumentów i materiałów dotyczących nadzorowanych zadań;

e)    opracowywanie informacji, harmonogramów, sprawozdań rzeczowo – finansowych dotyczących zaawansowania prac i realizowanych zadań;

f)      analizowanie uzyskiwanych w procesie projektowym opinii, uzgodnień, warunków technicznych itp. od właścicieli obiektów nie związanych z drogą, zarządców kolei, rzek, dróg innych kategorii itp.

g)    prowadzenie korespondencji dotyczącej nadzorowanych zadań.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 04/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 • Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30 dnia 24 lutego 2017 r.
 • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

Wersja: 24

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-02-09 14:19:25


Powiadom znajomego