Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 27

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-03-03 13:11:14

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE

 OGŁOSZENIE NR 05/2017  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego Specjalisty

w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania

 

Data ogłoszenia naboru: 24 luty 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 niezbędne: wyższe ekonomiczne

 pożądane: wyższe ekonomiczne II stopnia

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1.  Wymagania niezbędne:

 1)   Wymagany staż pracy:

Specjalista: 

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w komórkach ekonomiczno - finansowych administracji publicznej w zakresie planowania i wykonania budżetu;

Starszy Specjalista:

co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 2 lata pracy w komórkach ekonomiczno - finansowych administracji publicznej w zakresie planowania i wykonania budżetu;

 

2)   spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o       pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

2)  znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

3)  znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

4)  znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,     wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

5) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów    kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,    samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek    budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

6) umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;

7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

8) znajomość aplikacji System PLZ – Obsługa planowania budżetu zadaniowego OTAGO.

9) posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

       analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

a)   opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych MZDW w zakresie       inwestycji i remontów;

b)   zbieranie danych i prowadzenie ewidencji niezbędnej do prawidłowego przebiegu realizacji planów       rzeczowo – finansowych;

c)   aktualizacja obowiązujących planów rocznych i wieloletnich w zakresie uzgodnionych zmian rzeczowych i       finansowych;

d)   prowadzenie bieżących analiz z realizacji zadań objętych rocznymi planami rzeczowo – finansowymi w       zakresie inwestycji i remontów dróg;

e)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji planów rzeczowo – finansowych;

f)    analiza realizacji planów w zakresie zadań objętych dofinansowaniem z funduszy UE;

g)   prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych i remontowych aktualnie realizowanych na drogach       wojewódzkich.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania - ogłoszenie nr 05/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście
w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,
w godzinach 730 – 1430.

 • Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 10 marca 2017 r.
 • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 •  Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 •  Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 04/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE
 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego Specjalisty

w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 30 stycznia 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne – kierunek budownictwo: drogowe, komunikacyjne, ogólne

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Wymagania niezbędne:

1)   Wymagany staż pracy:

 

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy w budownictwie, w tym minimum 3 lata pracy w:

a)   jednostkach administracji publicznej zajmujących się utrzymaniem dróg lub zarządzaniem drogami - w komórkach organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem lub nadzorowaniem sporządzania dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

lub

b)   organie administracyjno-budowlanym w komórkach organizacyjnych zajmujących się zatwierdzaniem lub/i weryfikacją dokumentacji projektowej dla dróg publicznych.

Starszy Specjalista:

co najmniej 5 lat pracy w budownictwie, w tym minimum 3 lata pracy w:

a)   jednostkach administracji publicznej zajmujących się utrzymaniem dróg lub zarządzaniem drogami - wkomórkach organizacyjnych zajmujących się przygotowaniem lub nadzorowaniem sporządzania dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

lub

b)   organie administracyjno-budowlanym w komórkach organizacyjnych zajmujących się zatwierdzaniem lub/i weryfikacją dokumentacji projektowej dla dróg publicznych. 

2)   Wymagane umiejętności:

praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym  (dokumentowana posiadaniem prawa jazdy kat .B).

 1. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

2)  znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

3)  znajomość ustawy prawo budowlane;

4)  znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach odziaływania na środowisko;

5)  znajomość przepisów ustawy prawo wodne;

6)  znajomość przepisów ustawy Kpa;

7)  znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

8)  znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

9)  umiejętność stosowania odpowiednich przepisów  do spraw załatwianych w ramach wykonywania   zadań na stanowisku pracy;

10) umiejętność przygotowania wniosków do odpowiednich organów w sprawie wydania decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz innych wniosków niezbędnych w procesie przygotowania dokumentacji projektowej dla dróg publicznych,, a także przygotowywanie i kompletowanie załączników do tych wniosków.

11) umiejętność przygotowania części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla  potrzeb ogłaszania przetargów na sporządzanie dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

12) umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, w tym dokumentacji projektowej, map geodezyjnych, projektów wykonawczych, organizacji ruchu;

13) nadzorowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowych sporządzanych na zlecenie MZDW pod względem zgodności z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pod względem formalno – prawnym;

14) znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

15) umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 • Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego przystosowania się,elastyczność, lojalność, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie, samodzielność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i chęć podnoszenia kwalifikacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

a)    przygotowanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla  potrzeb ogłaszania przetargów na sporządzanie dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

b)    nadzorowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowych sporządzanych na zlecenie MZDW pod względem zgodności z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pod względem formalno – prawnym;

c)     odbiór dokumentacji projektowych opracowywanych na zlecenie MZDW i rozliczanie umów z wykonawcami;

d)    przygotowywanie opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych, dokumentów i materiałów dotyczących nadzorowanych zadań;

e)    opracowywanie informacji, harmonogramów, sprawozdań rzeczowo – finansowych dotyczących zaawansowania prac i realizowanych zadań;

f)      analizowanie uzyskiwanych w procesie projektowym opinii, uzgodnień, warunków technicznych itp. od właścicieli obiektów nie związanych z drogą, zarządców kolei, rzek, dróg innych kategorii itp.

g)    prowadzenie korespondencji dotyczącej nadzorowanych zadań.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 04/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 • Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30 dnia 24 lutego 2017 r.
 • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

Wersja: 27

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-03-03 13:11:14


Powiadom znajomego