Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 29

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-03-16 11:25:07

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR Z/1/2017 O POSZUKIWANIU PRACOWNIKA

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista 

w Wydziale Zamówień Publicznych

 

Data ogłoszenia:  7 marca 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności (ok 1,5 roku)

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe

preferowane: wyższe II stopnia

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

- co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy związanej z prowadzeniem postepowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

(mile widziany staż pracy  w administracji samorządowej lub rządowej)

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

Wymagania dodatkowe:

bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym  pakietu MS Office

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w postępowaniu stanowisku należeć będzie w szczególności:

przygotowanie ogłoszeń o zamówieniach;

przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ);

powielanie dokumentacji przetargowych i przekazywanie ich do Biura Organizacji w celu rozesłania do wykonawców;

udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców;

informowanie wykonawców o złożonych odwołaniach;

przygotowywanie odpowiedzi na odwołania;

przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postepowaniach odwoławczych;

udział w postępowaniach odwoławczych;

prowadzenie korespondencji z wykonawcami;

obsługiwanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: wadium i gwarancji należytego wykonania umowy.

  

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

CV kandydata.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku : Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych - ogłoszenie nr Z/1/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 17 marca 2017 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu postępowania.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 

OGŁOSZENIE NR 06/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 3 marzec 2017 r.

Wymiar etatu       1/2 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe I stopnia - kierunek: budownictwo drogowe, prawo, administracja.

preferowane: wyższe II stopnia – kierunek: budownictwo drogowe, prawo, administracja.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy: 

co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej zajmujących się utrzymaniem dróg lub zarządzaniem drogami publicznymi

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagane uprawnienia i umiejętności:

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy prawo – wodne;

znajomość ustawy Kpa;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość przepisów ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość struktur Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

występowanie z wnioskami do gmin na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich;

występowanie z wnioskami dotyczącymi realizacji wycinki drzew, krzewów, gałęzi do centrali Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

uzgadnianie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie sprawozdań rocznych z tego zakresu;

uzgadnianie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich i sporządzanie stosownych umów w tym zakresie;

przygotowywanie danych niezbędnych do przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym przeglądów okresowych, kontroli bieżącej i konserwacji urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe (separatory) i koordynacja realizacji umow w tym zakresie;

prowadzenie metryk przejazdów kolejowych;

koordynacja realizacji usługi usuwania i wywozu padłych zwierząt z pasa drogowego dróg wojewódzkich;

przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zadań remontowych i inwestycyjnych.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i  w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy kat. B;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki - ogłoszenie nr 06/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Wołomin – Nowy  Dwór Mazowiecki 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki w Wołominie ul. Kobyłkowska 1, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 15 marca 2017 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 776-23-33

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE

 OGŁOSZENIE NR 05/2017  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania 

Data ogłoszenia naboru: 24 luty 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 niezbędne: wyższe ekonomiczne

 pożądane: wyższe ekonomiczne II stopnia

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1.  Wymagania niezbędne:

 1)   Wymagany staż pracy:

Specjalista: 

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w komórkach ekonomiczno - finansowych administracji publicznej w zakresie planowania i wykonania budżetu;

Starszy Specjalista:

co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 2 lata pracy w komórkach ekonomiczno - finansowych administracji publicznej w zakresie planowania i wykonania budżetu; 

2)   spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o       pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)  znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

2)  znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

3)  znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

4)  znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,     wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

5) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów    kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,    samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek    budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

6) umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;

7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

8) znajomość aplikacji System PLZ – Obsługa planowania budżetu zadaniowego OTAGO.

9) posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

       analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

a)   opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych MZDW w zakresie       inwestycji i remontów;

b)   zbieranie danych i prowadzenie ewidencji niezbędnej do prawidłowego przebiegu realizacji planów       rzeczowo – finansowych;

c)   aktualizacja obowiązujących planów rocznych i wieloletnich w zakresie uzgodnionych zmian rzeczowych i       finansowych;

d)   prowadzenie bieżących analiz z realizacji zadań objętych rocznymi planami rzeczowo – finansowymi w       zakresie inwestycji i remontów dróg;

e)   sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji planów rzeczowo – finansowych;

f)    analiza realizacji planów w zakresie zadań objętych dofinansowaniem z funduszy UE;

g)   prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych i remontowych aktualnie realizowanych na drogach       wojewódzkich.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania - ogłoszenie nr 05/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście
w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,
w godzinach 730 – 1430.

 • Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 10 marca 2017 r.
 • Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 •  Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 •  Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 „Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

Wersja: 29

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-03-16 11:25:07


Powiadom znajomego