Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 32

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-08 10:16:21

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa


OGŁOSZENIE NR 09/2017
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:

Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Data ogłoszenia naboru: 24 kwiecień 2017 r.
Wymiar etatu 1/1

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:
niezbędne: wyższe techniczne I stopnia – kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

preferowane: (wymagania dodatkowe): wyższe techniczne II stopnia - kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

1. Wymagania niezbędne:

Niezbędny wymagany staż pracy:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy w podmiotach związanych z wykonawstwem dróg i mostów, zarządzaniem drogami publicznymi lub projektowaniem obiektów inżynierskich.


Niezbędne wymagane umiejętności i uprawnienia:
- posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności mostowej;
- posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
2) znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
3) znajomość przepisów ustawy Kpa;
4) znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
5) znajomość przepisów i zagadnień dotyczących wykonywania, utrzymywania, zarządzania i projektowania obiektów inżynierskich;
6) znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
7) umiejętność bardzo dobrej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu MS Office.
 Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:
odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:
a) sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie branży mostowej;
b) uzgadnianie rozwiązań projektowych dotyczących obiektów inżynierskich;
c) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i rozbiórką obiektów inżynierskich, w tym opracowywanie wniosków o wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zamówień publicznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonywaniem robót budowlanych;
d) koordynacja przygotowania i realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich przez terenowe jednostki organizacyjne;
e) opracowywanie planów rzeczowo - finansowych w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich;
f) opracowanie we współpracy z Rejonami Drogowymi planów utrzymania i remontów drogowych obiektów inżynierskich;
g) przygotowanie i weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych dla procedury zamówień publicznych w zakresie remontów i przebudowy obiektów inżynierskich;
h) opiniowanie projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją obiektów inżynierskich;
i) gromadzenie uwag w zakresie funkcjonowania i uszkodzeń obiektów inżynierskich oraz prowadzenie stosownych rejestrów;
j) uczestnictwo w radach technicznych i radach budowy, organizowanych w ramach realizowanych zadań;
k) uczestnictwo w odbiorach końcowych remontowanych i przebudowywanych obiektów inżynierskich;
l) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
m) koordynacja realizacji wniosków, zleceń i decyzji wynikłych z przeprowadzonych przeglądów obiektów inżynierskich;
n) nadzór nad realizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych planowanych i realizowanych zadań;
o) koordynowanie okresowych kontroli i przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

1. Praca z użyciem komputera.
2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 kopia prawa jazdy kat. B;
 oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 09/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.


 Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430 dnia 05 maja 2017r.

 Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.
Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:
- Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
- Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

Wersja: 32

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-08 10:16:21


Powiadom znajomego