Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 34

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-12 14:44:50

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 11/2017

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:

Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Data ogłoszenia naboru: 11 maj 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne I stopnia – kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

preferowane: (wymagania dodatkowe): wyższe techniczne II stopnia - kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Niezbędny wymagany staż pracy:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy w podmiotach związanych z wykonawstwem dróg i mostów, zarządzaniem drogami publicznymi  lub projektowaniem obiektów inżynierskich.

Niezbędne wymagane umiejętności i uprawnienia:

- posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności mostowej;

- posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość przepisów i zagadnień dotyczących wykonywania, utrzymywania, zarządzania i projektowania obiektów inżynierskich;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie branży mostowej;

uzgadnianie rozwiązań projektowych dotyczących obiektów inżynierskich;

prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i rozbiórką obiektów inżynierskich, w tym opracowywanie wniosków o wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zamówień publicznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonywaniem robót budowlanych;

koordynacja przygotowania i realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich przez terenowe jednostki organizacyjne;

opracowywanie planów rzeczowo - finansowych w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich;

opracowanie we współpracy z Rejonami Drogowymi planów utrzymania i remontów drogowych obiektów inżynierskich;

przygotowanie i weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych dla procedury zamówień publicznych w zakresie remontów i przebudowy obiektów inżynierskich;

opiniowanie projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją obiektów inżynierskich;

gromadzenie uwag w zakresie funkcjonowania i uszkodzeń obiektów inżynierskich oraz prowadzenie stosownych rejestrów;

uczestnictwo w radach technicznych i radach budowy, organizowanych w ramach realizowanych zadań;

uczestnictwo w odbiorach końcowych remontowanych i przebudowywanych obiektów inżynierskich;

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

koordynacja realizacji wniosków, zleceń i decyzji wynikłych z przeprowadzonych przeglądów obiektów inżynierskich;

nadzór nad realizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych planowanych i realizowanych zadań;

koordynowanie okresowych kontroli i przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 11/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 24 maja 2017r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 10/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:

Od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

Data ogłoszenia naboru: 08 maja  2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne – kierunek budownictwo: drogowe, komunikacyjne, ogólne, konstrukcje itp.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Samodzielny Referent

co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy administracji publicznej lub innym podmiocie,  związanej z oceną lub sporządzaniem dokumentacji technicznej.

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej lub innym podmiocie, związanej z oceną lub sporządzaniem dokumentacji technicznej.

Starszy Specjalista:

co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 3 lata pracy w administracji publicznej lub innym podmiocie, związanej z oceną lub sporządzaniem dokumentacji technicznej.

Wymagane umiejętności:

Prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym)).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

przygotowanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla  potrzeb ogłaszania przetargów na sporządzanie dokumentacji projektowej dla dróg publicznych;

nadzorowanie i sprawdzanie dokumentacji projektowych sporządzanych na zlecenie MZDW pod względem zgodności z umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, pod względem formalno – prawnym;

odbiór dokumentacji projektowych opracowywanych na zlecenie MZDW i rozliczanie umów z wykonawcami;

przygotowywanie opinii i uzgodnień rozwiązań projektowych, dokumentów i materiałów dotyczących nadzorowanych zadań;

opracowywanie informacji, harmonogramów, sprawozdań rzeczowo – finansowych dotyczących zaawansowania prac i realizowanych zadań;

analizowanie uzyskiwanych w procesie projektowym opinii, uzgodnień, warunków technicznych itp. od właścicieli obiektów nie związanych z drogą, zarządców kolei, rzek, dróg innych kategorii itp.

prowadzenie korespondencji dotyczącej nadzorowanych zadań.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 10/2017

na aDres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 19 maja 2017r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

 

 

Wersja: 34

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-12 14:44:50


Powiadom znajomego