Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 36

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-31 14:03:28

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 13/2017

O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:

Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia naboru: 22 maj 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe

preferowane: (wymagania dodatkowe): wyższe II stopnia - kierunek: prawo i administracja, specjalność: prawo lub administracja. 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Niezbędny wymagany staż pracy:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy związanej z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Prawa zamówień publicznych.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych umiejętności i  cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność; umiejętność pracy w zespole, sumienność, sprawność i samodzielność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

przygotowanie ogłoszeń o zamówieniach;

przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ);

powielanie dokumentacji przetargowych i przekazywanie ich do Biura Organizacji w celu rozesłania do wykonawców;

udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców;

informowanie wykonawców o złożonych odwołaniach;

przygotowywanie odpowiedzi na odwołania;

przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postepowaniach odwoławczych;

udział w postępowaniach odwoławczych;

prowadzenie korespondencji z wykonawcami;

obsługiwanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: wadium i gwarancji należytego wykonania umowy.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych - ogłoszenie nr 13/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 07 czerwca 2017r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 12/2017

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania

Data ogłoszenia naboru: 12 maj 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: 

niezbędne: wyższe

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne: 

Wymagany staż pracy:

Samodzielny Referent

co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w komórkach ekonomiczno – finansowych administracji publicznej;

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w komórkach ekonomiczno - finansowych administracji publicznej w zakresie planowania i wykonania budżetu;

Starszy Specjalista:

co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 3 lata pracy w komórkach ekonomiczno - finansowych administracji publicznej realizujących zadania w zakresie planowania i wykonania budżetu;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

 znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

 znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;

umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

umiejętność zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie;

znajomość aplikacji System PLZ – Obsługa planowania budżetu zadaniowego OTAGO.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych MZDW w zakresie inwestycji i remontów;

zbieranie danych i prowadzenie ewidencji niezbędnej do prawidłowego przebiegu realizacji planów rzeczowo – finansowych;

aktualizacja obowiązujących planów rocznych i wieloletnich w zakresie uzgodnionych zmian rzeczowych i finansowych;

prowadzenie bieżących analiz z realizacji zadań objętych rocznymi planami rzeczowo – finansowymi w zakresie inwestycji i remontów dróg;

sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji planów rzeczowo – finansowych;

analiza realizacji planów w zakresie zadań objętych dofinansowaniem z funduszy UE;

prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych i remontowych aktualnie realizowanych na drogach wojewódzkich.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania - ogłoszenie nr 12/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 26 maja 2017 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 11/2017

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:

Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Data ogłoszenia naboru: 11 maj 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne I stopnia – kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

preferowane: (wymagania dodatkowe): wyższe techniczne II stopnia - kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Niezbędny wymagany staż pracy:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy w podmiotach związanych z wykonawstwem dróg i mostów, zarządzaniem drogami publicznymi  lub projektowaniem obiektów inżynierskich.

Niezbędne wymagane umiejętności i uprawnienia:

- posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności mostowej;

- posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość przepisów i zagadnień dotyczących wykonywania, utrzymywania, zarządzania i projektowania obiektów inżynierskich;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie branży mostowej;

uzgadnianie rozwiązań projektowych dotyczących obiektów inżynierskich;

prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i rozbiórką obiektów inżynierskich, w tym opracowywanie wniosków o wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zamówień publicznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonywaniem robót budowlanych;

koordynacja przygotowania i realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich przez terenowe jednostki organizacyjne;

opracowywanie planów rzeczowo - finansowych w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich;

opracowanie we współpracy z Rejonami Drogowymi planów utrzymania i remontów drogowych obiektów inżynierskich;

przygotowanie i weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych dla procedury zamówień publicznych w zakresie remontów i przebudowy obiektów inżynierskich;

opiniowanie projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją obiektów inżynierskich;

gromadzenie uwag w zakresie funkcjonowania i uszkodzeń obiektów inżynierskich oraz prowadzenie stosownych rejestrów;

uczestnictwo w radach technicznych i radach budowy, organizowanych w ramach realizowanych zadań;

uczestnictwo w odbiorach końcowych remontowanych i przebudowywanych obiektów inżynierskich;

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;

koordynacja realizacji wniosków, zleceń i decyzji wynikłych z przeprowadzonych przeglądów obiektów inżynierskich;

nadzór nad realizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych planowanych i realizowanych zadań;

koordynowanie okresowych kontroli i przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 11/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 24 maja 2017r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

Wersja: 36

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-05-31 14:03:28


Powiadom znajomego