Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 42

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2017-06-27 10:03:59

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 14/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Techniki i Administracji

Data ogłoszenia naboru: 26 czerwiec 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe - kierunek: prawo

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania niezbędne:

 • Wymagany staż pracy:

Samodzielny Referent - co najmniej 2 lata pracy;

Specjalista - co najmniej 4 lata pracy;

Starszy Specjalista - co najmniej 5 lat pracy;

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach administracji publicznej, branży ubezpieczeniowej lub budowlanej.
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Cywilny;
 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
 • bardzo dobra obsługa pakietu programów MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości: samodzielność w realizacji powierzonych zadań, dokładność i systematyczność, dobra organizacja pracy, umiejętność wywierania wpływu na innych i wprowadzania zmian, komunikatywność i asertywność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości zapleczy rejonów drogowych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem praw do nieruchomości MZDW;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości;
 • przygotowywanie sprawozdań w zakresie gospodarki nieruchomościami zapleczy;
 • prowadzenie spraw związanych ze scalaniem lub podziałem nieruchomości zapleczy;
 • prowadzeniem spraw związanych ze zbywaniem, wynajmowaniem, wydzierżawianiem i użyczaniem nieruchomości lub ich części;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących sprzedaży, zakupu, dzierżawy i użyczania nieruchomości;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych przez jednostki terenowe MZDW;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej z zakresu nieruchomości zapleczy;
 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem i utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości zapleczy.  

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca w biurze i w terenie.
 • Prowadzenie osobowego samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Techniki i Administracji - ogłoszenie nr 14/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7.30 – 14.30.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14.30  dnia 07 lipca 2017 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 15/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów 

Data ogłoszenia naboru: 26 czerwiec 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe - kierunek: budownictwo, geodezja, administracja

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

Wymagania niezbędne:

 • Wymagany staż pracy:

Samodzielny Referent - co najmniej 2 lata pracy;

Specjalista -co najmniej 4 lata pracy, w tym  2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej;

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość przepisów ustawy Kpa;
 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
 • dobra obsługa pakietu programów MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:
 • staranność, dokładność, odpowiedzialność, efektywne rozwiązywanie problemów, szybkie uczenie się.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • przyjmowanie, segregowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej;
 • prowadzenie książki skarg i wniosków;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • prenumerata czasopism związanych z pracą rejonu drogowego;
 • wydawanie i prowadzenie druków ścisłego zarachowania;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw obronnych;
 • administrowanie użytkowania nieruchomości;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie dotyczącym opłat z tytułu zarządu nieruchomościami oraz odprowadzanymi podatkami;
 • przygotowanie i składanie wniosków o zakup środków trwałych, wyposażenia art. biurowych i BHP.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopia prawa jazdy;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 15/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 7.30 – 14.30.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14.30  dnia 07 lipca 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

Wersja: 42

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2017-06-27 10:03:59


Powiadom znajomego