Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 47

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-08-01 07:50:10

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

   

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 17/2017

 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ostrołęka

 Data ogłoszenia naboru: 12 lipiec 2017 r.

Wymiar etatu   1/1 

 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 niezbędne: wyższe techniczne I stopnia

 preferowane: wyższe techniczne II stopnia - kierunek - budownictwo – specjalność: drogowa, mostowa, konstrukcyjno- budowlana 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

 • Wymagany staż pracy:

Starszy Referent - nie wymagany;
Samodzielny Referent - co najmniej 2 lata pracy;
Specjalista- co najmniej 4 lata pracy w jednostkach administracji publicznej wykonującej zadania z zakresu budownictwa;

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego). 

Wymagania dodatkowe: 

 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie środowiska;
 • znajomość przepisów ustawy Kpa;
 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
 • dobra obsługa pakietu programów MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości: umiejętność pracy w zespole, samodzielność, operatywność, rzetelność, systematycznośc i dokładność. 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych, gromadzenie danych techniczno – eksploatacyjnych oraz przechowywanie dokumentacji technicznej;
 • zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;
 • prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu na drogach oraz pomiarów ruchu;
 • uczestnictwo w odbiorach wykonywanych robót modernizacyjnych i przyjmowanie ich do eksploatacji;
 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;
 • opracowywanie specyfikacji technicznych dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie spraw prowadzonych przez rejon drogowy;
 • realizowanie spraw z zakresu odszkodowań związanych z wypadkami spowodowanymi odkształceniami nawierzchni drogowych lub uszkodzeniami urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenie spraw mających związek z przejazdami pojazdów nienormatywnych;
 • uczestnictwo w dyżurach akcji zimowego utrzymania dróg. 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek jednokondygnacyjny.
 • Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopia prawa jazdy;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ostrołęka -  ogłoszenie nr 17/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ostrołęka, 07 – 407 Czerwin ul. Świerczewskiego 94. 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ostrołęka w Czerwinie ul. Świerczewskiego 94 , w godzinach 730 – 1430

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 24 lipca 2017 roku. 

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(29) 761-45-24.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 


MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 16/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY:

Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów

Data ogłoszenia naboru: 4 lipiec 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe techniczne I stopnia – kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

preferowane: (wymagania dodatkowe): wyższe techniczne II stopnia - kierunek budownictwo: drogowe, konstrukcje, ogólne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: 

Wymagania niezbędne:

 

 • Niezbędny wymagany staż pracy:
 • co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 3 lata pracy w podmiotach związanych z wykonawstwem dróg i mostów, zarządzaniem drogami publicznymi  lub projektowaniem obiektów inżynierskich.
 • Niezbędne wymagane umiejętności i uprawnienia:

- posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub posiadanie uprawnień do    projektowania w specjalności mostowej;
- posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy Kpa;
 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
 • znajomość przepisów i zagadnień dotyczących wykonywania, utrzymywania, zarządzania i projektowania obiektów inżynierskich;
 • znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi programów komputerowych, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 • Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości: odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie branży mostowej;
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych dotyczących obiektów inżynierskich;
 • prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i rozbiórką obiektów inżynierskich, w tym opracowywanie wniosków o wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych oraz nadzór nad realizacją zamówień publicznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonywaniem robót budowlanych;
 • koordynacja przygotowania i realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich przez terenowe jednostki organizacyjne;
 • opracowywanie planów rzeczowo - finansowych w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich;
 • opracowanie we współpracy z Rejonami Drogowymi planów utrzymania i remontów drogowych obiektów inżynierskich;
 • przygotowanie i weryfikacja szczegółowych specyfikacji technicznych dla procedury zamówień publicznych w zakresie remontów i przebudowy obiektów inżynierskich;
 • opiniowanie projektów lokalizacji urządzeń obcych w bezpośredniej bliskości lub w kolizji z konstrukcją obiektów inżynierskich;
 • gromadzenie uwag w zakresie funkcjonowania i uszkodzeń obiektów inżynierskich oraz prowadzenie stosownych rejestrów;
 • uczestnictwo w radach technicznych i radach budowy, organizowanych w ramach realizowanych zadań;
 • uczestnictwo w odbiorach końcowych remontowanych i przebudowywanych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • koordynacja realizacji wniosków, zleceń i decyzji wynikłych z przeprowadzonych przeglądów obiektów inżynierskich;
 • nadzór nad realizacją harmonogramów rzeczowo – finansowych planowanych i realizowanych zadań;
 • koordynowanie okresowych kontroli i przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor Nadzoru w Wydziale Utrzymania Dróg i Mostów - ogłoszenie nr 16/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 21 lipca 2017r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 

OGŁOSZENIE NR 14/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Techniki i Administracji

Data ogłoszenia naboru: 26 czerwiec 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe - kierunek: prawo

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 Wymagania niezbędne:

 • Wymagany staż pracy:

Samodzielny Referent - co najmniej 2 lata pracy;

Specjalista - co najmniej 4 lata pracy;

Starszy Specjalista - co najmniej 5 lat pracy;

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 1 rok stażu pracy w jednostkach administracji publicznej, branży ubezpieczeniowej lub budowlanej.
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Cywilny;
 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
 • bardzo dobra obsługa pakietu programów MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości: samodzielność w realizacji powierzonych zadań, dokładność i systematyczność, dobra organizacja pracy, umiejętność wywierania wpływu na innych i wprowadzania zmian, komunikatywność i asertywność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości zapleczy rejonów drogowych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem praw do nieruchomości MZDW;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do celów uregulowania stanów prawnych nieruchomości;
 • przygotowywanie sprawozdań w zakresie gospodarki nieruchomościami zapleczy;
 • prowadzenie spraw związanych ze scalaniem lub podziałem nieruchomości zapleczy;
 • prowadzeniem spraw związanych ze zbywaniem, wynajmowaniem, wydzierżawianiem i użyczaniem nieruchomości lub ich części;
 • prowadzenie rejestrów dotyczących sprzedaży, zakupu, dzierżawy i użyczania nieruchomości;
 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych przez jednostki terenowe MZDW;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej z zakresu nieruchomości zapleczy;
 • sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem i utrzymaniem w należytym stanie nieruchomości zapleczy.  

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca w biurze i w terenie.
 • Prowadzenie osobowego samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Techniki i Administracji - ogłoszenie nr 14/2017

na adres:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7.30 – 14.30.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14.30  dnia 07 lipca 2017 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata. 

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 15/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów 

Data ogłoszenia naboru: 26 czerwiec 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe - kierunek: budownictwo, geodezja, administracja

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 Wymagania niezbędne:

 • Wymagany staż pracy:

Samodzielny Referent - co najmniej 2 lata pracy;

Specjalista -co najmniej 4 lata pracy, w tym  2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej;

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 • znajomość przepisów ustawy Kpa;
 • znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;
 • dobra obsługa pakietu programów MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:
 • staranność, dokładność, odpowiedzialność, efektywne rozwiązywanie problemów, szybkie uczenie się.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • przyjmowanie, segregowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej;
 • prowadzenie książki skarg i wniosków;
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • prenumerata czasopism związanych z pracą rejonu drogowego;
 • wydawanie i prowadzenie druków ścisłego zarachowania;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw obronnych;
 • administrowanie użytkowania nieruchomości;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki nieruchomościami;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie dotyczącym opłat z tytułu zarządu nieruchomościami oraz odprowadzanymi podatkami;
 • przygotowanie i składanie wniosków o zakup środków trwałych, wyposażenia art. biurowych i BHP.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 • Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 • kopia prawa jazdy;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 15/2017

na adres:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 7.30 – 14.30.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14.30  dnia 07 lipca 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

Wersja: 47

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-08-01 07:50:10


Powiadom znajomego