Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 48

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-09-07 11:36:18

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 18/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów

Data ogłoszenia naboru: 1 sierpień 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe- kierunek: budownictwo, geodezja, administracja, ochrona środowiska;

preferowane (wymagania dodatkowe): wyższe- kierunek: budownictwo – specjalność związana z budową dróg i mostów.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Referent:

nie wymagany;

Starszy Referent:

nie wymagany

Samodzielny Referent

co najmniej 2 lata pracy;

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy, w tym  1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

dobra obsługa pakietu programów MS Office;

umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

staranność, dokładność, odpowiedzialność, efektywne rozwiązywanie problemów, szybkie uczenie się.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów, umieszczeń urządzeń, obiektów i reklam w pasie drogowym;

prowadzenie ewidencji wydanych przez rejon decyzji, postanowień i uzgodnień;

opracowywanie zamówień na materiały drogowe i zleceń na roboty drogowej;

prowadzenie rozliczeń materiałów drogowych;

prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych obowiązków;

prowadzenie spraw związanych z używaniem pojazdów i sprzętu w rejonie drogowym;

prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;

prowadzenie spraw związanych z gospodarką zielenią;

pełnienie dyżurów w ramach zimowego utrzymania dróg.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy;

kopie świadectw pracy;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 18/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 14 sierpnia 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

 

 

 

 

 

Wersja: 48

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-09-07 11:36:18


Powiadom znajomego