Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 51

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-11-14 13:17:22

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 21/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –Specjalista

w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom

Data ogłoszenia naboru: 28 wrzesień 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe;

preferowane: wyższe – kierunek: administracja, ochrona środowiska, budownictwo – specjalność związana z budową dróg i mostów.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

- co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagane uprawnienia i umiejętności:

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o ochronie środowiska;

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność czytania map i dokumentacji technicznej;

umiejętność redagowania pism urzędowych;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office (Word, Excel), obsługa poczty elektronicznej;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

wysoka kultura osobista, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie i opiniowanie spraw związanych z odwodnieniem dróg i gospodarką wodną, w tym: uzgadnianie operatów wodnoprawnych, uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych, obsluga separatorów i przepompowni;

organizowanie i uczestnictwo w przeglądach dróg w ramach rękojmi;

udział w opracowywaniu planów remontów i konserwacji w zakresie urządzeń odwadniających drogi;

sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, w tym związanych z opłatami środowiskowymi dotyczącymi wód ;

przygotowywanie wniosków o uruchomienie procedur związanych z zamówieniami publicznymi;

współpraca z ubezpieczycielem oraz sporządzanie i gromadzenie dokumentacji związanej ze szkodami z udziałem osób i budynków;

współpraca z ubezpieczycielem i Policją w zakresie wypłaty odszkodowań dla użytkowników dróg wojewódzkich z tytułu uszkodzonego pojazdów lub mienia;

sporządzanie i gromadzenie dokumentacji związanej ze szkodami komunikacyjnymi oraz prowadzenie rejestru szkód;

prowadzenie spraw związanych z wycinaniem drzew oraz nasadzeniami w pasie drogowym, w tym: opiniowanie wniosków w oparciu o wizję w terenie, uzgadnianie i pozyskiwanie decyzji samorządów lokalnych, wyszukiwanie wykonawcy i przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi i realizacją umów na wycinkę drzew i dokonywanie nasadzeń, nadzór nad realizacją postanowień wynikających z decyzji na wycinkę drzew;

prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i rejestrem ryzyk;

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i  w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

Budynek dwukondygnacyjny, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy kat. B;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom - ogłoszenie nr 21/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Radom, 26-600 Radom ul. Wolanowska 61.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu Drogowego Radom, w Radomiu ul. Wolanowska 61, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 10 października 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(48) 331-04-68

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 20/2017 

O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania

Data ogłoszenia naboru: 18 wrzesień 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Starszy Referent:

nie wymagany;

Samodzielny Referent:

co najmniej 2 lata pracy  w komórkach finansowo - księgowych;

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy w komórkach finansowo – księgowych.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

 znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

 znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;

umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

umiejętność zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie;

posiadanie doświadczenia z zakresu planowania budżetu w jednostkach administracji publicznej.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych MZDW w zakresie bieżącego utrzymania dróg;

zbieranie danych i prowadzenie ewidencji niezbędnej do prawidłowego przebiegu realizacji planów rzeczowo – finansowych;

aktualizacja obowiązujących planów rocznych i wieloletnich w zakresie uzgodnionych zmian rzeczowych i finansowych;

prowadzenie bieżących analiz z realizacji zadań objętych rocznymi planami rzeczowo – finansowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg;

sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji planów rzeczowo – finansowych;

analiza realizacji planów w zakresie zadań objętych dofinansowaniem z funduszy UE;

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania - ogłoszenie nr 20/2017 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 29 września 2017 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

 

 

Wersja: 51

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-11-14 13:17:22


Powiadom znajomego