Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 55

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-12-21 13:55:28

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 24/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów

Data ogłoszenia naboru: 19 grudzień 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe- kierunek: budownictwo, inżynieria lądowa, transport, geodezja, prawo;

preferowane (wymagania dodatkowe): wyższe- kierunek: budownictwo – specjalność związana z budową dróg i mostów.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Referent:

nie wymagany;

Starszy Referent:

nie wymagany

Samodzielny Referent

co najmniej 2 lata pracy, w tym co najmniej 1rok w jednostkach administracji publicznej;

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

dobra obsługa pakietu programów MS Office;

umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

dokładność, odpowiedzialność, efektywne rozwiązywanie problemów, szybkie uczenie się.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie spraw z zakresu dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg;

przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu obejmującego bieżące utrzymanie dróg;

udział w komisjach odbioru robót zlecanych;

prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych;

przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie związanym z zajęciem pasa drogowego i kar za jego zajęcie , kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia;

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy;

kopie świadectw pracy;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 24/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 29 grudnia 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 23/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –Samodzielny Referent ds. Kadr w Rejonie Drogowym Radom

Data ogłoszenia naboru: 23 listopad 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe – kierunek: administracja, ekonomia, prawo.

preferowane: wyższe – kierunek: administracja, ekonomia, prawo.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

- co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagane uprawnienia i umiejętności. 

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów prawa z zakresu prawa pracy  i ubezpieczeń społecznych;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy o o ochronie danych osobowych;

znajomość ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność redagowania pism urzędowych;

umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie: pakietu MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, programu kadrowego.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

wysoka kultura osobista, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie akt osobowych pracowników zatrudnionych w Rejonie Drogowym Radom;

prowadzenie spraw z zakresu zawierania umów o pracę i wynagradzania pracowników;

prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem, przenoszeniem, delegowaniem i zwalnianiem pracowników;

pomoc przy opracowywaniu zakresów czynności pracowników i wiążącego się z tym zakresu uprawnień i odpowiedzialności, z uwzględnieniem struktury organizacyjnej;

prowadzenie ewidencji czasu pracy i jego rozliczanie;

sporządzanie rocznych planów urlopów oraz nadzór nad ich wykorzystaniem, prowadzenie kartotek;

obsługa systemu kadrowo – płacowego w zakresie związanym z kadrami;

ustalanie i ewidencjonowanie uprawnień pracowniczych (dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych);

prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów pracowniczych;

kontrola ewidencji wyjść służbowych i prywatnych;

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze, prowadzenie samochodu służbowego.

Budynek dwukondygnacyjny, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy kat. B;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielny Referent ds. Kadr w Rejonie Drogowym Radom - ogłoszenie nr 23/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Radom, 26-600 Radom ul. Wolanowska 61.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu Drogowego Radom, w Radomiu ul. Wolanowska 61, w godzinach 7.30 – 14.30.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 04 grudnia 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(48) 331-04-68

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 22/2017 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –Samodzielny Referent ds. Kadr i Plac w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 14 listopad 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: średnie: ekonomiczne lub administracyjne.

preferowane: wyższe – kierunek: ekonomia, administracja, prawo.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

 wykształcenie średnie:

- co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

(zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę)

wykształcenie wyższe:

- co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

(zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę)

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów prawa z zakresu prawa pracy  i ubezpieczeń społecznych;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy o  ochronie danych osobowych;

znajomość ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność redagowania pism urzędowych;

znajomość struktury i zadań Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie: pakietu MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, programu kadrowego.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

kompleksowa obsługa kadrowo – płacowa pracowników rejonu drogowego i zleceniobiorców;

sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych;

wprowadzanie i kontrola danych w systemie kadrowo - płacowym;

przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem;

monitorowanie absencji i ewidencji czasu pracy;

sporządzanie dokumentów (deklaracji) ZUS, PDOF, GUS, PFRON;

przygotowanie danych na potrzeby raportów płacowych i statystycznych;

prowadzenie sekretariatu rejonu, prowadzenie dziennika korespondencji, przyjmowanie i wysyłanie pism.  

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze.

Budynek dwukondygnacyjny, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielny Referent ds. Kadr i Płac w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki - ogłoszenie nr 22/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie, w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 41 w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 24 listopada 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 755-59-46

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

 

Wersja: 55

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2017-12-21 13:55:28


Powiadom znajomego