Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 56

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-02-07 13:42:28

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 25/2017 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  od Starszego Referenta do Specjalisty

w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 21 grudzień 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: średnie techniczne;

preferowane: wyższe techniczne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Starszy Referent:

wykształcenie średnie:  minimum 2 lata pracy;

wykształcenie wyższe: nie wymagany.

Samodzielny Referent:

wykształcenie średnie: minimum 4 lata pracy;

wykształcenie wyższe: minimum 2 lata pracy.

Specjalista:

wykształcenie średnie: minimum 5 lat pracy;

wykształcenie wyższe: minimum 4 lata pracy.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość ustawy Kpa;

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

znajomość struktur Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność  czytania dokumentacji budowlanej, w tym projektowej oraz map geodezyjnych i projektów wykonawczych.

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

występowanie z wnioskami do gmin w zakresie dotyczącym wycinki drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich;

przygotowywanie  zapotrzebowani na realizację wycinki: drzew, krzewów, gałęzi oraz frezowanie karp;

 uzgadnianie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie sprawozdań rocznych z tego zakresu;

uzgadnianie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich i sporządzanie stosownych umów w tym zakresie;

przygotowywanie danych niezbędnych do przeprowadzanie postepowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dotyczącym przeglądów okresowych, kontroli bieżącej i konserwacji urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe (separatory) i koordynacja realizacji umów w tym zakresie;

koordynacja realizacji usługi usuwania i wywozu padłych zwierząt z pasa drogowego dróg wojewódzkich;

przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych  z zakresu dotyczącego zadań remontowych i inwestycyjnych;

przygotowywanie zgłoszeń (do Wojewody Mazowieckiego) robót budowlanych z zakresu dotyczącego OD Nr 3 i 4;

prowadzenie dokumentacji właściwej dla robót budowlanych wykonywanych w OD Nr 3 i 4.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i  w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki - ogłoszenie nr 25/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Wołomin – Nowy  Dwór Mazowiecki 05-200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki w Wołominie ul. Kobyłkowska 1, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 5 stycznia 2018 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 776-23-33

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 24/2017 O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów

Data ogłoszenia naboru: 19 grudzień 2017 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe- kierunek: budownictwo, inżynieria lądowa, transport, geodezja, prawo;

preferowane (wymagania dodatkowe): wyższe- kierunek: budownictwo – specjalność związana z budową dróg i mostów.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Referent:

nie wymagany;

Starszy Referent:

nie wymagany

Samodzielny Referent

co najmniej 2 lata pracy, w tym co najmniej 1rok w jednostkach administracji publicznej;

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

dobra obsługa pakietu programów MS Office;

umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

dokładność, odpowiedzialność, efektywne rozwiązywanie problemów, szybkie uczenie się.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie spraw z zakresu dotyczącego letniego i zimowego utrzymania dróg;

przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu obejmującego bieżące utrzymanie dróg;

udział w komisjach odbioru robót zlecanych;

prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych;

przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie związanym z zajęciem pasa drogowego i kar za jego zajęcie , kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia;

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek jednokondygnacyjny, bez windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopia prawa jazdy;

kopie świadectw pracy;

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Referenta do Specjalisty w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów ogłoszenie nr 24/2017

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Ciechanów,  06 – 400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu  Drogowego Ciechanów w Ciechanowie ul. Mazowiecka 7, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 29 grudnia 2017 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

 

 

 

Wersja: 56

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-02-07 13:42:28


Powiadom znajomego