Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 62

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-03-29 14:26:37

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 06/2018 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Starszego Referenta do Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo - Księgowym i Planowania

Data ogłoszenia naboru: 16 marzec 2018 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wykształcenie wyższe;

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Starszy Referent:

- nie wymagany;

Samodzielny Referent:

- co najmniej 2 lata pracy w komórkach finansowo – księgowych;

Specjalista:

- co najmniej 4 lata pracy w komórkach finansowo - księgowych;

Starszy Specjalista:

- co najmniej 5 lat pracy w komórkach finansowo – księgowych.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o rachunkowości;

znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

umiejętność obsługi pakietu MS Office;

umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

umiejętność zwięzłego formułowania myśli w mowie i piśmie.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

dekretowanie i prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dokumentów zakupu centrali MZDW i prowadzenie rejestru faktur na potrzeby podatku VAT;

prowadzenie rejestru faktur centrali MZDW;

dekretowanie i prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej wydatków budżetowych oraz wyciągów bankowych;

udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych;

rejestrowanie i przechowywanie gwarancji wadialnych, należytego wykonania umowy i rękojmi w formie papierowej oraz ich zwracanie.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Referenta do  Starszego Specjalisty w Wydziale Finansowo – Księgowym i Planowania - ogłoszenie nr 06/2018

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 27 marca 2018 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 05/2018 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Starszego Referenta do Specjalisty

w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji

Data ogłoszenia naboru: 16 marzec 2018 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe I stopnia - kierunek związany z: planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem, budownictwem drogowym;

preferowane: wyższe II stopnia - kierunku związany z budownictwem lub budownictwem drogowym.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Starszy Referent:

- co najmniej 1 rok pracy;

Samodzielny Referent:

- co najmniej 2 lata pracy;

Specjalista:

- co najmniej 4 lata pracy;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy kodeks postepowania administracyjnego;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej, w tym w szczególności w oparciu o przepisy Kodeksu Postepowania Administracyjnego;

praktyczna umiejętność czytania dokumentów planistycznych i dokumentacji budowlanej, w tym dokumentacji projektowej i map geodezyjnych;

znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

umiejętność pracy w zespole, lojalność, elastyczność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność chęć podnoszenia kwalifikacji i zdolność szybkiego uczenia się.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

realizacja zadań i uprawnień przewidzianych dla zarządcy dróg wojewódzkich w przepisach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym analiza proponowanych rozwiązań przestrzennych w zakresie wpływu na ruch drogowy i drogę wojewódzką w szczególności poprzez:

- uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy;

- uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

prowadzenie spraw związanych ze składaniem wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

monitorowanie przebiegu procedur planistycznych realizowanych przez gminy w zakresie wprowadzania żądanych  korekt;

ochrona interesów zarządcy drogi poprzez sprawowanie monitoringu w zakresie uwzględniania przez organ administracji publicznej warunków określonych w wydawanych postanowieniach w procesie uzgadniania projektów decyzji;

uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegających na budowie obiektów budowlanych lub wykonaniu innych robót budowlanych;

opiniowanie wniosków dotyczących wyrażenia zgody na usytuowanie  obiektów budowlanych przy drogach wojewódzkich w odległości mniejszej niż określona przepisami prawa;

opiniowanie studiów i projektów sieci drogowej oraz koncepcji planowanych elementów tej sieci;

udział w opracowywaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej;

analiza projektów planów rozwoju sieci drogowych innych zarządców dróg w zakresie wpływu na sieć dróg wojewódzkich;

opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych przebudowy dróg innej niż wojewódzkie kategorii w zakresie wzajemnych powiązań sieci w punktach węzłowych, skrzyżowań, włączeń itp.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

kopia prawa jazdy kat. B

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - ogłoszenie nr 05/2018

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 27 marca 2018 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 04/2018 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia naboru: 05 marzec 2018 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  wykształcenie wyższe;

preferowane (wymagania dodatkowe): wykształcenie wyższe II stopnia -  kierunek: prawo i administracja.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Specjalista:

- co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy związanej z prowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Prawa zamówień publicznych;

Starszy Specjalista:

- co najmniej 5 lat pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy związanej z prowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Prawa zamówień publicznych.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych

znajomość zadań i struktur Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office;

posiadanie stażu pracy w jednostkach administracji publicznej.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, sprawność i samodzielność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

przygotowanie ogłoszeń o zamówieniach;

przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SIWZ);

powielanie dokumentacji przetargowych i przekazywanie ich do Biura Organizacji w celu rozesłania do wykonawców;

udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców;

informowanie wykonawców o złożonych odwołaniach;

przygotowywanie odpowiedzi na odwołania;

przygotowywanie dokumentacji przetargowej w postepowaniach odwoławczych;

udział w postępowaniach odwoławczych;

prowadzenie korespondencji z wykonawcami;

obsługiwanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: wadium i gwarancji należytego wykonania umowy;

prowadzenie rejestrów przetargów i umów;

obsługa odpowiednio strony internetowej i tablicy ogłoszeń

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze.

Budynek czterokondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych - głoszenie nr 04/2018

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 16 marca 2018 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

 

 

 

 

Wersja: 62

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-03-29 14:26:37


Powiadom znajomego