Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 63

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-04-06 13:46:05

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 07/2018 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  Specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń

 Data ogłoszenia naboru: 29 marzec 2018 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  wykształcenie wyższe – kierunek: prawo, ekonomia, zarządzanie;

preferowane (wymagania dodatkowe): wykształcenie wyższe II stopnia -  kierunek: prawo - specjalizacja prawo pracy.  

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

- co najmniej 4 lata pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w jednostkach samorządowych;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa

znajomość zadań i struktur Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, systematyczność i punktualność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

obsługa komputerowego programu kadrowego,  w zakresie związanym głównie z zarejestrowaniem nowych pracowników, systematyczną aktualizacją danych osobowych oraz  ewidencjonowaniem nieobecności pracowniczych,

zakładanie akt osobowych i prowadzenie dokumentacji osobowej dyrektorów rejonów drogowych i pracowników zatrudnionych w siedzibie MZDW w Warszawie,

prowadzenie ewidencji czasu pracy  pracowników zatrudnionych w siedzibie MZDW w Warszawie,

rejestrowanie korespondencji wpływającej do Biura Kadr i Szkoleń,

rejestrowanie zwolnień lekarskich dostarczanych przez pracowników,

sporządzanie odpowiednio dla pracowników zatrudnionych w Warszawie wszelkich niezbędnych dokumentów, mających bezpośredni związek z ich zatrudnieniem w MZDW,

sporządzanie na potrzeby MZDW rocznych planów szkoleń,  kursów i seminariów,

organizowanie i obsługa szkoleń zamkniętych przeznaczonych dla pracowników MZDW,

sporządzanie i obsługiwanie umów o dofinansowaniu przez pracodawcę części kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników MZDW,

naliczanie rocznego odpisu podstawowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) dla MZDW i  realizowanie niezbędnych spraw związanych z ustaleniem i wykonaniem wydatków z ZFŚS.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze.

Budynek czterokondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń - głoszenie nr 07/2018

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 9 kwietnia 2018 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana, dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji, jest Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

Wersja: 63

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2018-04-06 13:46:05


Powiadom znajomego