Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 101

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2019-02-14 12:00:38

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 02/2019  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji

Data ogłoszenia naboru: 11 luty 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 • niezbędne: wykształcenie wyższe;

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

 • Wymagany staż pracy: co najmniej 3 lata pracy (wyłącznie umowy o pracę);
 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
 • posiadanie prawa jazdy kat „B” (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa oraz struktury i zadań Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • motywacja i zorientowanie na realizowanie postawionych celów;
 • umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność sprawnego i terminowego zarządzania powierzonymi sprawami.
 • Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości: systematyczność, rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 • Prowadzenie umów operacyjnych dotyczących zakupów wspólnych;
 • Nadzór nad eksploatacja samochodów służbowych w siedzibie MZDW w Warszawie;
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami w zakresie nadzorowanych dostaw usług, materiałów i wyposażenia;
 • Przygotowywanie wniosków i specyfikacji technicznych dla potrzeb procedur przetargowych w zakresie dostaw usług, materiałów, wyposażenia, oraz środków trwałych;
 • Prowadzenie analiz kosztów w celu ich zminimalizowania;
 • Ocena przydatności posiadanego sprzętu i środków transportowych pod względem ekonomicznym i technicznym;
 • Archiwizacja korespondencji i dokumentacji biurowej.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 • Praca z użyciem komputera.
 • Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.;
 • Prowadzenie samochodu służbowego.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 • kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 • kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Starszy Specjalista w Wydziale Techniki i Administracji - ogłoszenie nr 02/2019

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.
Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.
Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30 dnia 28 lutego 2019 r.
Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Aplikacje które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 • Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg    Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf4mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3)Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

 • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

   Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

6)posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

7) ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

8)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 01/2019 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce

Data ogłoszenia naboru: 30 styczeń 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  wykształcenie średnie: techniczne – budownictwo – drogi i mosty;

preferowane (wymagania dodatkowe): wykształcenie wyższe techniczne – kierunek: budownictwo – specjalność: drogi i mosty.  

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Wykształcenie średnie:

co najmniej 6 lata pracy,

Wykształcenie wyższe:

co najmniej 4 lata pracy,

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej;

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym);

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;      

znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

znajomość przepisów ustawy Prawo Wodne;

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami powierzonymi na terenie RD-6;

Przygotowanie do realizacji zadań ujętych w planach z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg na terenie RD-6;

Sporządzanie harmonogramów i dokonywanie przeglądów wykonanych robót będących w rękojmi i egzekwowanie terminowego usuwania wad;

Sporządzanie specyfikacji technicznych, pomiarów i kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja przedmiarów i kosztorysów opracowanych przez obwody drogowe przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem, przebudową i budową dróg na terenie RD-6;

Sporządzanie wniosków o wykonanie robót dodatkowych, zamiennych oraz sporządzanie protokołów konieczności;

Wnioskowanie o wprowadzenie ograniczeń ruchu lub zamykanie dróg;

Uczestniczenie w pobieraniu prób i wykonywaniu badan laboratoryjnych;

Współdziałanie z organami samorządu i policji w zakresie związanym z utrzymaniem dróg i mostów;

Uczestniczenie w przeglądach dróg i obiektów inżynierskich oraz udział w sporządzaniu protokół z tych przeglądów.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).

Budynek dwupiętrowy, podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

kopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Węgrów - Siedlce - głoszenie nr 01/2019

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Węgrów – Siedlce 07-100 Węgrów ul. Gdańska 52.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Węgrów - Siedlce 07-100 Węgrów ul. Gdańska 52, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 15 lutego 2019 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(25) 792-26-57

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf4mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 1/Z/2019 O POSZUKIWANIU PRACOWNIKA

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  od Samodzielnego Referenta do Specjalisty 

w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego

Data ogłoszenia:  30 styczeń 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe

preferowane: wyższe – kierunek: prawo, administracja, geodezja, gospodarka przestrzenna i pokrewne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

Specjalista - co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej;

Samodzielny Referent – co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w administracji publicznej.

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

Znajomość przepisów ustawy Kpa;

Znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

Posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia posteępowań administracyjnych;

Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;

Znajomość zadań i struktury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie

bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym  pakietu MS Office

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji. .

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w postępowaniu stanowisku należeć będzie w szczególności:

przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia zgody lub odmowy udzielenia zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

przygotowywanie projektów uzgodnień przebudowy/remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarka drogową lub obsługa ruchu;

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na przebudowę/remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarka drogową lub obsługą ruchu;

przygotowywanie projektów uzgodnień dotyczących umieszczenia nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;

przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;

przygotowywanie projektów uzgodnień lub projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach;

prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem duplikatów oraz poświadczaniem ostateczności wydanych decyzji administracyjnych;

prowadzenie postepowań związanych z odwołaniem od wydanych decyzji administracyjnych;

prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych Kpa (w tym m. in. Uchylenie, zmiana wydanych decyzji);

prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie projektów dotyczących lokalizacji obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego na terenie nieruchomości, które stały się własnością Województwa Mazowieckiego.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

CV kandydata.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku: od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego - ogłoszenie nr 1/Z/2019

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 15 lutego 2019 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu postępowania.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf4mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

 

Wersja: 101

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2019-02-14 12:00:38


Powiadom znajomego