Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 118

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2019-08-30 14:44:45

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

   

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 14/2019 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY–  Specjalista ds. Zaplecza w Rejonie Drogowym Grodzisk - Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 07 sierpnia 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 niezbędne:  średnie techniczne;

 preferowane wykształcenie (wymagania dodatkowe):

 -  wyższe techniczne.

 WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 Wymagania niezbędne:

 1)   Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 Wykształcenie średnie: co najmniej 3 lata pracy;

 Wykształcenie wyższe: co najmniej 2 lata pracy.

 2)   spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

 3)   posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia sam. osobowego).

 Wymagania dodatkowe:

      1) Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;

      2) znajomość przepisów ustawy Kpa;

      3) znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

      4) znajomość struktur samorządu wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego i MZDW;

      5) umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office;

 posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

 odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, operatywność, odporność na stres.

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

1) organizowanie przeglądów oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad terenem i obiektami budowlanymi będącymi w użytkowaniu RD Grodzisk Mazowiecki;

2) prowadzenie dokumentacji związanej z obiektami budowlanymi, maszynami, urządzeniami i środkami transportowymi będącymi na stanie rejonu, w tym w szczególności prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;

3) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem sprawności i prawidłową eksploatacją maszyn i urządzeń rejonu;

4) planowanie i organizowanie prac konserwacyjnych i remontowych maszyn, urządzeń i środków transportu;

5) dokonywanie zakupów materiałów oraz części zamiennych niezbędnych do prac konserwacyjnych i remontowych;

6) prowadzenie ewidencji składników majątkowych i rozliczanie pracowników z powierzonych składników majątkowych;

7) sporządzanie rocznych planów zakupów oraz likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;

8) prowadzenie spraw związanych z łącznością telefoniczna i internetową;

9)  rozliczanie zużycia paliw i smarów stosowanych w rejonie drogowym;

10) Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego w rejonie drogowym.

 MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 Praca z użyciem komputera.

  1. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
  2. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. Zaplecza  w Rejonie Drogowym Grodzisk - Mazowiecki - ogłoszenie nr 14/2019

 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41.

 Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 23 sierpnia 2019 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 755-59-46

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

- Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

- Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

- Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

- Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 Uprzejmie informujemy, że:

 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 1)   Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  • MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

 6) posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

  – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wersja: 118

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2019-08-30 14:44:45


Powiadom znajomego