Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 126

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-01-10 14:47:20

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

   

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 22/2019  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom

Data ogłoszenia naboru: 03 grudzień 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe – kierunek: administracja, ochrona środowiska;

preferowane: wyższe drugiego stopnia – kierunek: administracja, ochrona środowiska.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy:

- co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej;

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

Wymagane uprawnienia i umiejętności:

posiadanie prawa jazdy kat. B (faktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy o ochronie środowiska;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność redagowania pism urzędowych;

umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera w zakresie: pakietu MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, programu kadrowego.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

wysoka kultura osobista, zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy, chęć podnoszenia kwalifikacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

prowadzenie i opiniowanie spraw związanych z  odwodnieniem dróg i gospodarką wodną, w tym uzgadnianie operatów wodnych i uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych;

organizowanie i uczestnictwo w przeglądach dróg w ramach rękojmi;

udział w opracowaniu planów remontów i konserwacji w zakresie urządzeń odwadniających drogi;

sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, w tym związanych z oplatami środowiskowymi dotyczącymi wód;

przygotowywanie wniosków o uruchomienie procedur związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie związanym z prowadzonymi sprawami;

współpraca z ubezpieczycielem oraz sporządzanie i gromadzenie dokumentacji związanej ze szkodami z udziałem osób i budynków na i przy drogach wojewódzkich oraz prowadzenie rejestru tych spraw;

współpraca z ubezpieczycielem i policją w zakresie wypłaty odszkodowań dla użytkowników dróg wojewódzkich;

sporządzanie i gromadzenie dokumentacji związanej ze szkodami komunikacyjnymi wraz z prowadzeniem rejestru tych szkód;

prowadzenie spraw związanych z wycinaniem drzew oraz nasadzeniami w pasie drogowym, w tym opiniowanie wniosków złożonych w oparcie o wizje w terenie, wyszukiwanie wykonawcy i przygotowanie dokumentów związanych z postępowaniami przetargowymi i realizacją umów. Nadzorowanie postanowień wynikających z decyzji na wycinkę drzew;

 przygotowywanie przedmiarów i kosztorysów oraz nadzór nad przebiegiem robót dotyczących letniego utrzymania dróg, sporządzanie stosownej dokumentacji.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

Budynek dwukondygnacyjny, podjazd dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalista w Dziale Technicznym w Rejonie Drogowym Radom - ogłoszenie nr 22/2019

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Radom, 26-600 Radom ul. Wolanowska 61.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Rejonu Drogowego Radom, w Radomiu ul. Wolanowska 61, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 13 grudnia 2019 roku.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(48) 331-04-68

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf8mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3) cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

6) posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Panaplikuje.

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE NR 21/2019

O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji

Data ogłoszenia naboru: 29 listopad 2019 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wyższe drugiego stopnia (mgr inż.) – budownictwo drogowe

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy  (zalicza się wyłącznie okresy zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę):

-  co najmniej 5 lat pracy, w tym minimum 3 lata pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej);

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej lub uprawnień do projektowania bez ograniczeń w branży drogowej;

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;

znajomość przepisów ustawy Prawo Wodne;

znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;

znajomość przepisów wykonawczych dotyczących zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

organizowanie pracy podległego wydziału i bezpośrednie kierowanie nim w sposób zapewniający terminową realizację zadań przypisanych do wykonania przez podległy wydział, w tym w szczególności zadań wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym i zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora MZDW;

 w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym opracowywanie, wdrażanie i nadzór nad odpowiednim stosowaniem  systemów i metod wykonywania pracy w podległej komórce organizacyjnej;

znajomość, odpowiednie stosowanie oraz egzekwowanie od podległych pracowników przestrzegania przepisów prawa, w tym w szczególności odnoszących się do obszaru realizowanych przez wydział zadań statutowych;

znajomość, odpowiednie stosowanie oraz egzekwowanie stosowania od podwładnych zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, zasad, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w MZDW;

opracowywanie projektów zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności podległych pracowników i przekazywanie ich do zatwierdzenia przez bezpośredniego przełożonego;

bezpośrednie przydzielanie zdań podległym pracownikom, wydawanie im stosownych poleceń służbowych, udzielanie niezbędnych wskazówek oraz pomocy w celu właściwego zrealizowania przydzielonej pracy;

rozpatrywanie odpowiednio wniosków składanych przez podległych pracowników;

bezpośrednie czuwanie nad przestrzeganiem przyjętych w jednostce zasad etycznych, porządku i dyscypliny pracy oraz stosowaniem się do przepisów BHP i ppoż. przez podległych pracowników;

sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad użytkowaniem przez podwładnych składników majątku, wyposażenia i sprzętu pracodawcy  zgodnie z jego przeznaczeniem;

akceptowanie projektów opracowań, stanowisk, dokumentów, pism i innych materiałów przygotowanych przez podwładnych;

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;

kopie dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia budowlane lub projektowe;

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Kierownik Wydziału Realizacji Inwestycji -  ogłoszenie nr 21/2019

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 13 grudnia 2019 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 106

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf8mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3) cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

6) posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Panaplikuje.

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Wersja: 126

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-01-10 14:47:20


Powiadom znajomego