Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 146

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-09-23 12:45:45

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

   

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 22/2020 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk - Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 04 wrzesień 2020 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  średnie techniczne;

preferowane wykształcenie (wymagania dodatkowe):

 -  wyższe techniczne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

 1. Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Wykształcenie średnie: co najmniej 3 lata pracy;

Wykształcenie wyższe: co najmniej 2 lata pracy.

 1. spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia sam. osobowego).

Wymagania dodatkowe:

    1. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej lub konstrukcyjno- budowlanej

    2. znajomość przepisów ustawy Kpa;

    3. znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane;

    4. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

    5. znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

    6. znajomość struktur samorządu wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego i MZDW;

    7. umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, operatywność, odporność na stres

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich;
 2. prowadzenie ewidencji dróg oraz książek obiektów inżynierskich;
 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich;
 4. prowadzenie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich;
 5. określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich;
 6. przygotowywanie projektów rocznych planów w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich w systemie zleconym;
 7. uczestniczenie w Radach Technicznych dotyczących opracowywanych dokumentacji dla zadań inwestycyjnych;
 8. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla obiektów inżynierskich;
 9. uczestniczenie w odbiorach robót modernizacyjnych i przyjmowanie ich do eksploatacji oraz weryfikacja złożonej dokumentacji powykonawczej;
 10. prowadzenie przeglądów zrealizowanych robót pozostających  w okresie rękojmi oraz egzekwowanie naprawy uszkodzeń powstałych z winy wykonawcy.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk - Mazowiecki - ogłoszenie nr 22/2020

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, w godzinach 730 – 1430.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 25 września 2020r.
 1. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 755-59-46

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
 1. w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf8mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

-        MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

-        Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 1. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 1. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 1. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 21/2020 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  Dyrektor Rejonu Drogowego Garwolin

Data ogłoszenia naboru: 03 wrzesień 2020 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  wyższe techniczne;

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

 1. Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

co najmniej 6 lat pracy, w tym co najmniej 4 lata  pracy w administracji samorządowej;

 1. spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 1. posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia sam. osobowego).

Wymagania dodatkowe:

    1. znajomość przepisów ustawy Kpa;

    2. znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane;

    3. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

    4. znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

    5. znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

    6. znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

    7. umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

umiejętność kierowania pracą zespołów ludzkich, samodzielność, operatywność, wysoka kultura osobista.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. bieżące kierowanie pracą rejonu drogowego i nadzór nad prawidłową, terminową i zgodną z przepisami prawa oraz regulacji wewnętrznych realizacją zadań przydzielonych do wykonania kierowanej przez siebie terenowej jednostce organizacyjnej;
 1. akceptowanie do stosowania w rejonie drogowym systemów i metod wykonywania pracy oraz projektów opracowań, dokumentów i pism wytworzonych w rejonie drogowym;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z zakresem ustalonym w pełnomocnictwie;
 3. znajomość, odpowiednie stosowanie oraz egzekwowanie od pracowników przestrzegania przepisów prawa, w tym w szczególności normujących funkcjonowanie samorządu województwa, budowę i eksploatację dróg publicznych, organizację i bezpieczeństwo ruchu drogowego, prawa pracy i innych odnoszących się do obszaru realizowanych zadań statutowych i działania rejonu drogowego;
 4. znajomość, odpowiednie stosowanie oraz egzekwowanie stosowania od podwładnych zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, zasad, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w MZDW;

6. znajomość, przestrzeganie i egzekwowanie przestrzegania przez podwładnych obowiązujących zasad i norm etycznych, w tym w szczególności wynikających z zapisów Kodeksu Etyki Pracowników Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

 1. sprawowanie nadzoru nad odpowiednim wykorzystaniem i zabezpieczeniem przed kradzieżą lub zniszczeniem składników majątku, wyposażenia i sprzętu stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego;
 2. sprawowanie nadzoru nad odpowiednim załatwianiem spraw i właściwą obsługą interesantów;
 3. nadzór nad zorganizowaniem służby BHP  i przygotowaniem stanowisk pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami BHP oraz nadzór nad utrzymywaniem sprawności środków ochrony osobistej  pracowników i stosowaniem ich zgodnie z przeznaczeniem;
 4. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i prowadzeniem pracy w podległej sobie terenowej jednostce organizacyjnej w sposób uwzględniający właściwe zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i chorobami związanymi ze środowiskiem pracy.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Dyrektor Rejonu Drogowego Garwolin - ogłoszenie nr 21/2020

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 15 września 2020r.
 1. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

- w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf8mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 20/2020 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów

Data ogłoszenia naboru: 25 sierpień 2020 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  wykształcenie wyższe  techniczne;

preferowane (wymagania dodatkowe): wykształcenie wyższe z zakresu związanego z budowa dróg i mostów.  

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Specjalista - minimum 4 lata pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej).

Starszy Specjalista– minimum 5 lat pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej).

spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym);

Wymagania dodatkowe:

posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej;

znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;

znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

znajomość przepisów ustawy Kpa;      

znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustaw wyżej wymienionych;

umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office.

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, efektywne rozwiązywanie problemów.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

przeprowadzanie okresowych kontroli i przeglądów stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;

monitorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji prowadzonych robót drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich;

sprawowanie nadzoru i współdziałanie w realizacji robót drogowych przez innych inwestorów,

uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych;

prowadzenie spraw z zakresu rękojmi nad robotami budowlanymi;

przygotowywanie obmiarów i kosztorysów planowanych i zrealizowanych robót;

opracowywanie harmonogramów przeglądów dróg i mostów;

prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów, jej aktualizacja, archiwizacja oraz sprawozdawczość z tym związana.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

Praca z użyciem komputera.

Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).

Budynek jednokondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;

kopie dokumentów poświadczające wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);

kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);

oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: od Specjalisty do Starszego Specjalisty w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Ciechanów - głoszenie nr 20/2020

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów 06-400 Ciechanów ul. Mazowiecka 7- w godzinach 730 – 1430.    

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 1430  dnia 4 września 2020 r.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(23) 672-35-40

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

- w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf8mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-          oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-          wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-          Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-          Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wersja: 146

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-09-23 12:45:45


Powiadom znajomego