Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 147

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-10-16 12:14:43

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

   

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 23/2020 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień

Data ogłoszenia naboru: 23 wrzesień 2020 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wykształcenie wyższe;

Preferowane (wymagania dodatkowe)

wykształcenie wyższe – kierunek: administracja, geodezja, gospodarka przestrzenna i pokrewne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Specjalista:

co najmniej 4 lata pracy, w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej);

Samodzielny Referent;

co najmniej 2 lata pracy, w tym minimum 1 rok pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej);

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 1- 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 3. znajomość przepisów ustawy Kpa;
 4. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;
 5. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. znajomość zadań i struktury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 7. dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia kwalifikacji.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia zgody lub odmowy udzielania zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
 2. Przygotowywanie projektów uzgodnień przebudowy/remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielania zgody na przebudowę/remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogowa lub obsługą ruchu.
 4. Przygotowywanie projektów uzgodnień dotyczących umieszczenia nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy.
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy.
 6. Przygotowywanie projektów uzgodnień lub projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach.
 7. Prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem duplikatów oraz poświadczaniem ostateczności i prawomocności wydawanych decyzji administracyjnych.
 8. Prowadzenie postepowań związanych z odwołaniem od wydanych decyzji administracyjnych.
 9. Prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami Kodeksu postepowań administracyjnych.
 10. Sporządzanie informacji i analiz dotyczących zajęcia pasa drogowego.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.
 4. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 5. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 6. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 8. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 5. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego Referenta do Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień - ogłoszenie nr 23/2020

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 05 października 2020 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 1. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 1. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.
 1. Uprzejmie informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).

  2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf4mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

  3) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań MZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO,

  4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom, :

  a) organom, którym MZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz argonom uprawnionym do otrzymania od MZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

  b) którym MZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.

  5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

  6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;

  b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

  8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku,

  10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

    

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE OGŁOSZENIE NR 22/2020 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk - Mazowiecki

Data ogłoszenia naboru: 04 wrzesień 2020 r.

Wymiar etatu       1/1 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:  średnie techniczne;

preferowane wykształcenie (wymagania dodatkowe):

 -  wyższe techniczne.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

Wymagania niezbędne:

 1. Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Wykształcenie średnie: co najmniej 3 lata pracy;

Wykształcenie wyższe: co najmniej 2 lata pracy.

 1. spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o

pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

 1. posiadanie prawa jazdy kat. B (praktyczna umiejętność prowadzenia sam. osobowego).

Wymagania dodatkowe:

    1. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej lub konstrukcyjno- budowlanej

    2. znajomość przepisów ustawy Kpa;

    3. znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane;

    4. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;

    5. znajomość przepisów wykonawczych z zakresu ustawy wyżej wymienionej;

    6. znajomość struktur samorządu wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego i MZDW;

    7. umiejętność dobrej obsługi pakietu MS Office;

posiadanie niżej wymienionych umiejętności i cech osobowości:

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, operatywność, odporność na stres

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich;
 2. prowadzenie ewidencji dróg oraz książek obiektów inżynierskich;
 3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów inżynierskich;
 4. prowadzenie okresowej kontroli i oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich;
 5. określanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie bieżącego utrzymania i remontów obiektów inżynierskich;
 6. przygotowywanie projektów rocznych planów w zakresie utrzymania obiektów inżynierskich w systemie zleconym;
 7. uczestniczenie w Radach Technicznych dotyczących opracowywanych dokumentacji dla zadań inwestycyjnych;
 8. kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla obiektów inżynierskich;
 9. uczestniczenie w odbiorach robót modernizacyjnych i przyjmowanie ich do eksploatacji oraz weryfikacja złożonej dokumentacji powykonawczej;
 10. prowadzenie przeglądów zrealizowanych robót pozostających  w okresie rękojmi oraz egzekwowanie naprawy uszkodzeń powstałych z winy wykonawcy.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista w Wydziale Technicznym w Rejonie Drogowym Grodzisk - Mazowiecki - ogłoszenie nr 22/2020

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie- Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 41, w godzinach 730 – 1430.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 1430  dnia 25 września 2020r.
 1. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 1. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 755-59-46

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).

2) w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf4mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3) podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań MZDW określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO,

4) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom, :

a) organom, którym MZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz argonom uprawnionym do otrzymania od MZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

b) którym MZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu drogi.

5) posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody,

6) okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach prawa;

b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez MZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9) podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Wersja: 147

Opracowanie: Paweł Zamilski

Data opracowania: 2020-10-16 12:14:43


Powiadom znajomego