Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 194

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2021-12-01 08:22:15

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

 

OGŁOSZENIA:

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

OGŁOSZENIE NR 32/2021 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

 

Data ogłoszenia naboru: 19 listopada 2021 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:

- wykształcenie średnie techniczne – budownictwo i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub mostowej;

preferowane (wymagania dodatkowe):

- wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub mostowej.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Inspektor nadzoru:

- wykształcenie średnie minimum 6 lat stażu pracy;

- wykształcenie wyższe minimum 4 lata stażu pracy.

 

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Znajomość ustawy prawo administracyjne, prawo budowlane, o drogach publicznych;
 2. Znajomość kosztorysowania;
 3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 4. Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

analityczne myślenie, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru w nawiązaniu do ustawy Prawo budowlane na wybranych inwestycjach na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki;
 2. Przeprowadzanie okresowych kontroli i przeglądów stanu dróg i obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:
 • sporządzanie harmonogramu na przeprowadzanie przeglądów bieżących i okresowych,
 • wykonywanie przeglądów bieżących i okresowych oraz dokonywanie tych czynności formie protokołów,
 • wnioskowanie na podstawie przeglądów i ocen stanu technicznego dróg do odpowiednich Wydziałów w Centrali  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o ujęcie w planach robót o charakterze modernizacyjnym.
 1. Wnioskowanie o wprowadzenie ograniczeń w ruchu bądź zamkniecie drogi w związku ze złym  stanem technicznym drogi lub zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu;
 2. Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją bieżącego utrzymania i remontów dróg oraz obiektów inżynierskich;
 3. Uczestnictwo w odbiorach wykonywanych robót modernizacyjnych i przejmowanie ich do eksploatacji oraz weryfikacja złożonej dokumentacji powykonawczej;
 4. Uczestniczenie w  pobieraniu prób i wykonywaniu badań laboratoryjnych;
 5. Wnioskowanie robót dodatkowych, zamiennych,
 6. Sporządzanie protokołów konieczności;
 7. Naliczanie kar za nieterminową realizację robót wynikających z zawartych umów;
 8. Podejmowanie czynności związanych z samowolnym zajęciem pasa drogowego;
 9. Przeprowadzanie przeglądów zrealizowanych robót pozostających w okresie rękojmi oraz egzekwowanie uszkodzeń powstałych z winy wykonawcy.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 4. Praca biurowa.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Inspektor Nadzoru w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41, w godzinach 730 – 1430.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 1430  dnia 29 listopada 2021 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 22)  7555946

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).
2. w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf7mzdw.pl; adres: MZDW
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
   - oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
   - oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
   - wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   - Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie       następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);       wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan       dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);       wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   - Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów      kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne      do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

OGŁOSZENIE NR 31/2021 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Samodzielne stanowisko ds. Archiwum

 

Data ogłoszenia naboru: 18 października 2021 r.

 

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe  - kierunek archiwista lub wykształcenie średnie wraz z ukończonym kursem dla archiwisty potwierdzone stosownym dokumentem

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

 Specjalista :

 

- co najmniej 2  lata pracy w tym minimum 1 rok pracy na stanowisku archiwisty.

 

Starszy specjalista :

 

- co najmniej 3 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku archiwisty.

 

Główny specjalista :

 

- co najmniej 4 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku archiwisty.

 

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

 

o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 3. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
 4. Znajomość przepisów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z d. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 5. Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum;
 6. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

 

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 

 1. Przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji;
 2. Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 3. Udostępnianie akt pracownikom;
 4. Przygotowywanie i przekazanie materiałów archiwalnych (kat. arch. A) do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego;
 6. Prowadzenie współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z dokumentacja niearchiwalną.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielne stanowisko ds. Archiwum - ogłoszenie nr 31/2021 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 05 listopada 2021 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:
1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa (zwany dalej MZDW).
2. w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf7mzdw.pl; adres: MZDW
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
   - oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
   - oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
   - wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
   - Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie       następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);       wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   - Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan       dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);       wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   - Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów      kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne      do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wersja: 194

Opracowanie: Andrzej Karpiński

Data opracowania: 2021-12-01 08:22:15


Powiadom znajomego