Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Biuletyn informacji publicznej


Wersja: 225

Opracowanie: Katarzyna Pałtynowicz

Data opracowania: 2022-05-04 13:38:25

Oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy, jak również przebiegiem rekrutacji.
Informujemy że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie rozpatruje oraz nie odpowiada na oferty pracy (CV) złożone poza toczącymi się procedurami rekrutacyjnymi. Nadesłane ww. oferty są komisyjnie niszczone.

POBIERZ KWESTIONARIUSZ:

  

 

OGŁOSZENIA:

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE

  

OGŁOSZENIE NR 21/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Specjalisty do Starszego specjalisty w Rejonie Drogowym Ciechanów

 

Data ogłoszenia naboru: 04 maja 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

-         wykształcenie wyższe – kierunek ekonomia, finanse i bankowość, finanse i rachunkowość.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Specjalista:

 -         co najmniej 4 lata stażu pracy w komórkach finansowo – księgowych, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych (wyłącznie umowy o pracę).

 

Starszy specjalista:

-         co najmniej 5 lat stażu pracy w komórkach finansowo – księgowych, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych (wyłącznie umowy o pracę);

 

-         spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.      z 2022 poz. 530);

-         prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych :

 1. Ustawy o rachunkowości;
 2. Ustawy o finansach publicznych;
 3. Ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 5. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 6. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. Ustawy Kodeks Pracy;
 8. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 9. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 11. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office;
 12. Posiadanie niżej wymienionych cech:

-         samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych pracowników Rejonu;
 2. Sporządzanie dokumentów dotyczących ZUS, deklaracji do PFRON;
 3. Rozliczanie podatku od osób fizycznych;
 4. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności Rejonu;
 5. Dokonywanie kontroli dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i kasowych;
 6. Ewidencjonowanie zakupu i sprzedaży dostaw, robót i usług oraz prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT;
 7. Prowadzenie spraw w zakresie związanym ze sporządzaniem i wystawianiem wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek za zwłokę oraz sporządzanie tytułów wykonawczych;
 8. Prowadzenie rozliczeń tj. zobowiązań i należności, podatków od nieruchomości, rozrachunków publiczno – prawnych;
 9. Księgowanie wartościowe dokumentów gospodarki materiałowej;
 10. Rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie, w tym rozliczanie inwentaryzacji.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w siedzibie i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, wjazd na piętro przy pomocy urządzenia technicznego schodołaz.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy i praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu osobowego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko: od Specjalisty do Starszego specjalisty w Rejonie Drogowym Ciechanów - ogłoszenie nr 21/2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów, 06 - 400 Ciechanów, ul. Leśna 30

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów, 06 - 400 Ciechanów, ul. Leśna 30 , w godzinach 7.30 – 14.30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 16 maja 2022 roku do godziny 14.30  
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 23)  672-35-40

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

  

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14        00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

-         ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

       10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 22/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Główny specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń

 

Data ogłoszenia naboru: 29 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe

preferowane: wykształcenie wyższe kierunek prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

Główny specjalista :

 

-         co najmniej 5 lat pracy w tym minimum 3 lata pracy w jednostkach samorządowych.

  

-         spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych ((Dz.U. z                2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. Znajomość przepisów Kodeksu Pracy;
 3. Znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 4. Znajomość przepisów ustawy z zakresu dotyczącego medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz organizacji służby BHP;
 5. Znajomość przepisów wykonawczych z zakresu w/w ustaw;
 6. Znajomość struktur samorządu Województwa Mazowieckiego i MZDW;
 7. Znajomość programu kadrowo – płacowego
 8. Wiedza  z  zakresu sprawozdawczości GUS
 9. Znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

 

Sumienność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, wysokie umiejętności interpersonalne.

 

  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, związanej z przebiegiem stosunku pracy (akta osobowe pracowników),
 2. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem nowych  pracowników oraz całym przebiegiem zatrudnienia,
 3. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy zatrudnionych pracowników,
 4. Wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
 5. Współpraca z Wydziałem Finansowo – Księgowym w zakresie przekazywania i  bieżących informacji, które mają charakter zobowiązań finansowych.   
 6. Obsługa zapytań i zgłoszeń pracowników, w tym udzielanie informacji dotyczących  przepisów prawa pracy,
 7. Kontrola terminów badań okresowych,
 8. Przygotowywanie zestawień z zakresu kadrowego, dostarczanie danych na potrzeby MZDW.
 9. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi jednostki.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Główny specjalista w Biurze Kadr i Szkoleń - ogłoszenie nr 22/2022

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: 09 maja 2022 roku do godziny 14:30  
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

-         ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 20/2021 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  od Samodzielnego referenta do  Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień

 

 

Data ogłoszenia naboru: 29 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe – kierunek drogownictwo, administracja, prawo, gospodarka przestrzenna, geodezja.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

Samodzielny Referent:

-         co najmniej 2 lata pracy.

Specjalista:

-         co najmniej 3 lata pracy.

 

-         spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

-         prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 2. znajomość przepisów ustawy Kpa;
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;
 4. doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych;
 5. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. znajomość zadań i struktury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 7. dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących udzielenia zgody lub odmowy udzielenia zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzeniami drogowymi lub potrzebami ruch drogowego;
 2. Przygotowywanie projektów uzgodnień przebudowy/remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługa ruchu;
 3. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na przebudowę/remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu.
 4. Przygotowywanie projektów uzgodnień dotyczących umieszczenia  nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;
 5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;
 6. Przygotowywanie projektów uzgodnień lub projektów administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach;
 7. Prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem duplikatów oraz poświadczeniem ostateczności i prawomocności wydanych decyzji administracyjnych;
 8. Prowadzenie postępowań związanych z odwołaniem od wydanych decyzji administracyjnych;
 9. Prowadzenie postepowań  administracyjnych przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego(w tym m. in. Uchylenie, zmiana wydanych decyzji);
 10. Sporządzanie informacji i analiz dotyczących zajęcia drogowego;
 11. Prowadzenie kontroli Rejonów Drogowych w zakresie wydanych decyzji administracyjnych oraz kontroli zajęcia pasa drogowego w terenie;
 12. Prowadzenie rejestru przydzielonych spraw oraz rejestru wydanych zgód i decyzji administracyjnych;
 13. Sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek czterokondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 5. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego  Referenta do  Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień - ogłoszenie nr 20/2022

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7.30 – 14.30.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14.30  dnia 16 maja 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

-         ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

    10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 19/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY –  od Samodzielnego referenta do  Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień

  

Data ogłoszenia naboru: 29 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe – kierunek drogownictwo, administracja, prawo, gospodarka przestrzenna, geodezja.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

Samodzielny Referent:

-         co najmniej 2 lata pracy.

Specjalista:

-         co najmniej 3 lata pracy.

  

-         spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr            223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

-         prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym)

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych;
 2. znajomość przepisów ustawy Kpa;
 3. znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;
 4. doświadczenie z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych;
 5. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 6. znajomość zadań i struktury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 7. dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie zaliczania lub pozbawiania dróg kategorii dróg wojewódzkich;
 2. Przygotowywanie projektów uchwał sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie zaliczania lub pozbawiania dróg kategorii dróg powiatowych;
 3. Prowadzenie spraw z zakresu nadawania numerów drogom gminnym i powiatowym, w tym prowadzenie rejestrów dróg powiatowych i gminnych;
 4. Prowadzenie ewidencji dróg wojewódzkich, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów;
 5. Sporządzanie informacji i sprawozdań o drogach wojewódzkich;
 6. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie numeracji dróg gminnych i powiatowych;
 7. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zgody lub odmowy udzielania zgody na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń infrastruktury technicznej, reklam, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego.
 8. Przygotowywanie projektów uzgodnień przebudowy/remontu istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu;
 9. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na przebudowę/remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruch;
 10. Przygotowywanie projektów uzgodnień dotyczących umieszczenia nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;
 11. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgodna umieszczenie nadziemnych urządzeń liniowych wzdłuż pasów drogowych poza terenem zabudowy;
 12. Przygotowywanie projektów uzgodnień lub projektów decyzji administracyjnych dotyczących odmowy udzielenia zgody na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach;
 13. Prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem duplikatów oraz poświadczeniem ostateczności i prawomocności wydanych decyzji administracyjnych;
 14. Prowadzenie postępowań związanych z odwołaniem od wydanych decyzji administracyjnych;
 15. Prowadzenie postępowań administracyjnych przewidzianych przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego( w tym m. i. uchylenie, zmiana wydanych decyzji);
 16. Sporządzanie informacji i analiz dotyczących zajęcia pasa drogowego;
 17. Prowadzenie kontroli Rejonów Drogowych w zakresie wydanych decyzji administracyjnych oraz kontroli zajęcia pasa drogowego w terenie;
 18. Prowadzenie rejestru przydzielonych spraw oraz rejestru wydanych zgód i decyzji administracyjnych;
 19. Sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek czterokondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie / dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 5. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : od Samodzielnego  Referenta do  Specjalisty w Wydziale Ewidencji i Uzgodnień - ogłoszenie nr 19/2022

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7.30 – 14.30.

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14.30  dnia 16 maja 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 -         Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

-         ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

    10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

  

OGŁOSZENIE NR 18/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Inspektora Nadzoru do starszego  Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Wołomin - Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Data ogłoszenia naboru: 14 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

-         wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo;

preferowane (wymagania dodatkowe):

-         wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo specjalność związana z budowa dróg i mostów

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Inspektor Nadzoru/ Starszy Inspektor Nadzoru (wyłącznie umowy o pracę).

-         co najmniej 4 lata prac, w tym 1 rok pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

 

-         posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń

-         spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz. 1458 z późn. zm.).

-         prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych :

 1. Ustawy o drogach publicznych;
 2. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 3. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość kosztorysowania;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 7. Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli przeglądów stanu dróg i obiektów inżynierskich;
 2. Monitorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji prowadzonych robót drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich;
 3. Sprawowanie nadzoru i współdziałanie w realizacji robót drogowych przez innych inwestorów
 4. Uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rękojmi nad robotami budowlanymi;
 6. Przygotowywanie obmiarów i kosztorysów planowanych i zrealizowanych robót;
 7. Sporządzanie harmonogramu na przeprowadzanie przeglądów bieżących i okresowych dróg i mostów;
 8. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji robót;
 9. Wnioskowanie o ujęcie w planach robót wynikających z przeglądów i oceny stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 10. Wykonywanie czynności związanych z zamówieniami publicznymi, w tym opracowywanie wniosków i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

  

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru - ogłoszenie nr 18/2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin  

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki , ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin w godzinach 730 – 1430.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 14.30  dnia 25 kwietnia 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 22)  776-23-33

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

   

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

-         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

-         Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

-         ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

    10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

  

OGŁOSZENIE NR 17/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

  

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów.

 

Data ogłoszenia naboru: 14 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

- wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo;

preferowane (wymagania dodatkowe):

- wykształcenie wyższe– kierunek budownictwo specjalność związana z budowa dróg i mostów

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Inspektor Nadzoru

- co najmniej 4 lata pracy (wyłącznie umowy o pracę).

Starszy Inspektor Nadzoru

- co najmniej 5 lata pracy (wyłącznie umowy o pracę).

  

- posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

  

 1. Wymagania dodatkowe:

 Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych :

 1. Ustawy o drogach publicznych;
 2. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 3. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość kosztorysowania;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 7. Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli przeglądów stanu dróg i obiektów inżynierskich;
 2. Monitorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji prowadzonych robót drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich;
 3. Sprawowanie nadzoru i współdziałanie w realizacji robót drogowych przez innych inwestorów
 4. Uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rękojmi nad robotami budowlanymi;
 6. Przygotowywanie obmiarów i kosztorysów planowanych i zrealizowanych robót;
 7. Sporządzanie harmonogramu na przeprowadzanie przeglądów bieżących i okresowych dróg i mostów;
 8. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji robót;
 9. Wnioskowanie o ujęcie w planach robót wynikających z przeglądów i oceny stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 10. Wykonywanie czynności związanych z zamówieniami publicznymi, w tym opracowywanie wniosków i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru - ogłoszenie nr 17/2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów, 06 - 400 Ciechanów, ul. Leśna 30

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów, 06 - 400 Ciechanów, ul. Leśna 30 , w godzinach 730 – 1430.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 14.30  dnia  25 kwietnia 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 23)  672-35-40

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

  

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

-         Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-         Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

-         Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

-         ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

   10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

 

 OGŁOSZENIE NR 16/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ

 

 Data ogłoszenia naboru: 12 kwietn 2022 r.

 

Wymiar etatu       1/1 

 

 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne: wykształcenie wyższe  - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: 

 

 1. Wymagania niezbędne:

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

Główny specjalista :

- co najmniej 5 lat pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej) lub innych pomiotach gospodarczych(prywatnych, spółdzielczych itp.).

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1.  Znajomość Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. Znajomość przepisów z zakresu p.poż znajomość zadań i struktury Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 6. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji. 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

1)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż., ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

2)     sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych

i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)     uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

4)     uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

5)     prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

6)     doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż;

7)     uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY: 

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach 

z dopiskiem: 

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ - ogłoszenie nr 16/2022 

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

  

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 22 kwietnia 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
 2. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
  -      oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  -      Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) -           ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

 

OGŁOSZENIE NR 15/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Samodzielne stanowisko ds. Archiwum

 

Data ogłoszenia naboru: 12 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe  - kierunek archiwista lub wykształcenie średnie wraz z ukończonym kursem dla archiwisty potwierdzone stosownym dokumentem.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

 Specjalista :

- co najmniej 2  lata pracy w tym minimum 1 rok pracy na stanowisku archiwisty.

Starszy specjalista :

- co najmniej 3 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku archiwisty.

Główny specjalista :

- co najmniej 4 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku archiwisty.

 

 

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 3. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
 4. Znajomość przepisów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z d. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 5. Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum;
 6. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji;
 2. Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 3. Udostępnianie akt pracownikom;
 4. Przygotowywanie i przekazanie materiałów archiwalnych (kat. arch. A) do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego;
 6. Prowadzenie współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z dokumentacja niearchiwalną.

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach 

z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielne stanowisko ds. Archiwum - ogłoszenie nr 15/2022

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,

w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 22 kwietnia 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
 2. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
  -      oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  -      Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) -           ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

 

OGŁOSZENIE NR 14/2022  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 11 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe 

preferowane: wykształcenie wyższe  - kierunek budownictwo specjalność związana z budową dróg i mostów

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

 Specjalista :

- co najmniej 2  lata pracy w tym minimum 1 rok pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

Starszy specjalista :

- co najmniej 3 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

Główny specjalista :

- co najmniej 4 lata pracy w tym minimum 3 lata pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

 

 

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

Znajomość i umiejętność posługiwania się:

 1. Ustawy o drogach publicznych;
 2. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 3. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość kosztorysowania;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przygotowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego w tym: wniosku, ogólnych warunków umowy, skompletowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego;
 2. Redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy;
 3. Udział w procesach komisji przetargowych;
 4. Współpraca z wykonawca robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim na każdym etapie realizacji projektu;
 5. Ocena i analiza stopnia zaawansowania rzeczowego i finansowego wykonywanych robót budowlanych oraz prac związanych z nadzorem inwestorskim i ich zgodności z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 6. Potwierdzanie zakresu wykonywanych robót oraz ich zgodności z zawarta umową na protokołach  i fakturach;
 7. Uczestnictwo w organizowanych radach budowy w zależności od potrzeb oraz innych spotkaniach dotyczących przebiegu realizacji projektu;
 8. Reprezentowanie stanowiska Mazowieckiego Zarządu dróg Wojewódzkich w Warszawie we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego prowadzenie realizacji zadania po uprzednim uzyskaniu zgody osób merytorycznie odpowiedzialnych za dane sprawy, przekazywanie informacji o wszelkich okolicznościach wpływających na zmianę finansowania projektu do komórki właściwej ds. budżetu;
 9. Przygotowywanie wniosków o zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających w przypadku ich wystąpienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 10. Organizowanie komisyjnego przekazywania wykonawcy robót budowlanych placu budowy oraz jego odbiór po zakończeniu;
 11. Wykonywanie inspekcji na realizowanym projekcie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informowanie o nich bezpośredniego zwierzchnika;
 12. Uczestnictwo w organizowanych odbiorach robót budowlanych w czasie trwania zadania inwestycyjnego;
 13. Uczestnictwo/ organizacja odbiorów pogwarancyjnych;
 14. Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów;
 15. Prowadzenie współpracy z Rzecznikiem prasowym MZDW i inne działania związane z promocją informacyjna MZDW;
 16. Opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji prowadzonych zadań
 17. Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego lub innych zwierzchników służbowych.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach 

z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji - ogłoszenie nr 14/2022na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14,

w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 20 kwietnia 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
 2. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
  -      oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  -      Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) -           ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE ul. Mazowiecka 14 , 00-048 Warszawa

 

 

OGŁOSZENIE NR 13/2022  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista w Rejonie Drogowym Grodzisk – Mazowiecki.

 

Data ogłoszenia naboru: 11 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

- wykształcenie średnie;

preferowane (wymagania dodatkowe):

- wykształcenie wyższe

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Specjalista

 - co najmniej 3 lata pracy (wyłącznie umowy o pracę);

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

  

 1. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych :

 1. Znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy;
 2. Znajomość przepisów ustawy z zakresu dotyczącego medycyny pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, PFRON oraz BHP ;
 3. Znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń;
 4. Znajomość zagadnień z zakresu opodatkowania osób fizycznych;
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office, Płatnik.

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Sporządzanie listy płac z tytułu wynagrodzeń i zasiłków ZUS;
 2. Sporządzanie dokumentów dotyczących ZUS, deklaracje do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 3. Realizowanie polityki kadrowej Rejonu poprzez zapewnienia prawidłowego doboru i rozmieszczenia kadr – przyjmowanie do pracy i zwalnianie z pracy;
 4. Kierowanie pracowników Rejonu Drogowego na badania lekarskie,
 5. Organizowanie kursy, szkolenia związanych z obsługą samochodów, maszyn i innych urządzeń;
 6. Prowadzenie spraw związanych z realizacja zakupów artykułów biurowych;
 7. Prowadzenie ewidencji składników majątkowych i rozliczanie pracowników za powierzone im składniki majątkowe;
 8. Sporządzanie rocznych planów zakupów przedmiotów nietrwałych dla Rejonu Drogowego;
 9. Sporządzanie protokołów likwidacji przedmiotów nietrwałych będących w użytkowaniu rejonu Drogowego;

  

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista w Rejonie Drogowym Grodzisk Mazowiecki - ogłoszenie nr 13/2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 1430  dnia 20 kwietnia  2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 22) 755-59-46.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).
 2. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.
 3. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
  -      oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  -      wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  -      Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  -      Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 4. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) -           ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 12/2022  O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock.

 

Data ogłoszenia naboru: 08 kwietnia 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 niezbędne:

   - wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo;

preferowane (wymagania dodatkowe):

   - wykształcenie wyższe– kierunek budownictwo specjalność związana z budowa dróg i mostów.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

Inspektor Nadzoru/ Starszy Inspektor Nadzoru 

   - co najmniej 4 lata pracy (wyłącznie umowy o pracę);

   - posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń;

   - spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o    pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

 - prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych :

 1. Ustawy o drogach publicznych;
 2. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 3. Ustawy Prawo Budowlane
 4. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. Znajomość struktury samorządu wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego i MZDW;
 6. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 7. Ustawy o ochronie środowiska;
 8. Znajomość programów do graficznego wspomagania projektowania typu CAD;
 9. Znajomość  programów do kosztorysowania;
 10. Umiejętność czytania i analizy dokumentacji technicznej;
 11. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (kopiarka, skaner, fax);
 12. Dobra znajomość narzędzi do wideokonferencji;
 13. Umiejętność redagowania pism, dokumentów i informacji;
 14. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 15. Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Sporządzanie harmonogramu na przeprowadzanie przeglądów bieżących i okresowych dróg i mostów;
 2. Przeprowadzanie okresowych kontroli przeglądów stanu dróg i obiektów inżynierskich;
 3. Sprawowanie nadzoru i współdziałanie w realizacji robót drogowych przez innych inwestorów;
 4. Monitorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji prowadzonych robót drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich;
 5. Uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych;
 6. Prowadzenie spraw z zakresu rękojmi nad robotami budowlanymi;
 7. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji robót;
 8. Wnioskowanie o ujęcie w planach robót wynikających z przeglądów i oceny stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 9. Przygotowywanie materiałów i dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych do właściwych organów architektoniczno – budowlanych i pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie po ich realizacji;
 10. Przygotowywanie obmiarów i kosztorysów planowych i zrealizowanych robót;
 11. Wykonywanie czynności związanymi z zamówieniami publicznymi, w tym opracowywanie wniosków i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Gostynin - Płock - ogłoszenie nr 12/2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Gostynin - Płock, 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Gostynin - Płock, 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 14:30  dnia 19 kwietnia  2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 24) 235-25-43.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

- Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

    10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 11/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Starszy referent w Wydziale Informatyki i Administracji

 

Data ogłoszenia naboru: 16 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe 

dodatkowe: wykształcenie wyższe – kierunek administracja lub logistyka 

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

 Starszy referent:

  • staż nie jest wymagany
  • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).
  • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych (urządzenia wielofunkcyjne, skanery, plotery, projektory);
 2. Doświadczenie w prowadzeniu umów na dostawy i usługi, w tym umów energetycznych na zakup energii elektrycznej/ paliw gazowych i płynnych;
 3. Doświadczenie w planowaniu zakupów, przygotowaniu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, opisów przedmiotu zamówienia oraz szacowaniu zamówień publicznych;
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. Znajomość przepisów ustawy o samorządzie województwa;
 6. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 7. Znajomość zadań i struktury Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

 

 Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem zakupów i szacowanie ich kosztów;
 2. Przygotowanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nadzorowanych dostaw i usług;
 3. Prowadzenie umów operacyjnych dotyczących zakupów wspólnych;
 4. Nadzór nad eksploatacja samochodów służbowych w siedzibie MZDW w Warszawie;
 5. Przygotowanie raportów i sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw;
 6. Rozliczanie kosztów nadzorowanych dostaw i usług oraz prowadzenie ich analiz w celu zminimalizowania wydatków;
 7. Udzielanie wsparcia technicznego pracownikom MZDW w Warszawie przy obsłudze urządzeń biurowych tj. ploter, urządzenie wielofunkcyjne, projektory;
 8. Zabezpieczanie obsługi technicznej spotkań, narad, konferencji i szkoleń organizowanych przez MZDW zgodnie  z potrzebami zgłaszanymi przez komórki organizacyjne MZDW.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : Starszego referenta w Wydziale Informatyki i Administracji  - ogłoszenie nr 11/2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 25 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

 1. W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-  wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

- Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

- ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. 
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO. 
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 10/2021 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Referent w Wydziale Informatyki i Administracji

Data ogłoszenia naboru: 16 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

- wykształcenie średnie.

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy:

 • nie jest wymagany
 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).
 • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

  

 2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. Znajomość przepisów o samorządzie województwa;
 3. Znajomość struktury samorządu wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 4. Znajomość social mediów;
 5. Łatwość redagowania tekstów;
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office;
 8. Znajomość programów graficznych na potrzeby mediów społecznościowych

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

Sumienność, sprawność, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie profilów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w mediach społecznościowych przy współpracy z Rzecznikiem Prasowym;
 2. Obsługa fotograficzna wydarzeń medialnych z udziałem Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 3. Redagowanie treści do publikacji na stronie www i profilach społecznościowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 4. Pomoc w przygotowywaniu briefingów prasowych dla Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 5. Wsparcie w prowadzeniu działań promocyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Referent w Wydziale Informatyki i Administracji - ogłoszenie nr 10/2022

 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7.30 – 14.30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 1430  dnia 25 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 101,412,422.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

 UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 w MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

  • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

  

OGŁOSZENIE NR 9/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

 

Data ogłoszenia naboru: 15 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

niezbędne:

- wykształcenie średnie lub wyższe.

 

preferowane (wymagania dodatkowe):

- wykształcenie wyższe II stopnia – kierunek administracja.

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę)

Specjalista:

wykształcenie wyższe - co najmniej 2 lata pracy w tym 1 rok w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;

Specjalista:

wykształcenie średnie - co najmniej 3 lata pracy w tym 1 rok w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

 1. Wymagania preferowane:

-           mile widziany staż pracy w administracji  samorządowej i rządowej

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • Bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

Sumienność, sprawność, samodzielność, komunikatywność.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych,
 2. Przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach,
 3. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SWZ),
 4. Udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców,
 5. Informowanie wykonawców o złożonych odwołaniach,
 6. Przygotowywanie odpowiedzi na odwołaniach,
 7. Prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 8. Obsługiwanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: wadium, gwarancji należytego wykonania umowy,
 9. Przygotowywanie umów, do których stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych,
 10. Przygotowywanie umów do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
 11. Przygotowywanie zawiadomień o udzieleniu zamówienia,
 12. Przygotowywanie protokołów z postępowań,
 13. Udział w pracach komisji przetargowej,
 14. Prowadzenie rejestru umów,
 15. Obsługa strony internetowej MZDW w zakresie przetargów,
 16. Prowadzenie tablicy ogłoszeń,
 17. Ascidiacea dokumentacji z postępowań.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

Praca z użyciem komputera.

Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Praca biurowa.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/;
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych - ogłoszenie nr 9/2022

 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 730 – 1430.

 

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 1430  dnia 31 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew.108

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 

W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

  • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 8/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji

 

Data ogłoszenia naboru: 15 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe  - kierunek budownictwo

preferowane: wykształcenie wyższe  - kierunek budownictwo specjalność związana z budową dróg i mostów

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

 Specjalista :

-         co najmniej 2  lata pracy w tym minimum 1 rok pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

Starszy specjalista :

-         co najmniej 3 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

Główny specjalista :

-         co najmniej 4 lata pracy w tym minimum 3 lata pracy w administracji publicznej (rządowej lub samorządowej).

 

 

 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).
 • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność posługiwania się:

 1. Ustawy o drogach publicznych;
 2. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 3. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość kosztorysowania;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 

 

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przechowywanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego w tym: wniosku, ogólnych warunków umowy, skompletowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego;
 2. Redagowanie wyjaśnień do zapytań wykonawców, złożonych w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i dotyczących zagadnień merytorycznych prowadzonej sprawy;
 3. Udział w procesach komisji przetargowych;
 4. Współpraca z wykonawca robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim na każdym etapie realizacji projektu;
 5. Ocena i analiza stopnia zaawansowania rzeczowego i finansowego wykonywanych robót budowlanych oraz prac związanych z nadzorem inwestorskim i ich zgodności z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym;
 6. Potwierdzanie zakresu wykonywanych robót oraz ich zgodności z zawarta umową na protokołach  i fakturach;
 7. Przygotowywanie wniosków o zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających w przypadku ich wystąpienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 8. Organizowanie komisyjnego przekazywania wykonawcy robót budowlanych placu budowy oraz jego odbiór po zakończeniu;
 9. Wykonywanie inspekcji na realizowanym projekcie, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości informowanie o nich bezpośredniego zwierzchnika;
 10. Uczestnictwo w organizowanych odbiorach robót budowlanych w czasie trwania zadania inwestycyjnego;
 11. Uczestnictwo/ organizacja odbiorów pogwarancyjnych;
 12. Kompletowani, przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektów;
 13. Prowadzenie współpracy z Rzecznikiem prasowym MZDW i inne działania związane z promocją informacyjna MZDW;
 14. Opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji prowadzonych zadań
 15. Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego lub innych zwierzchników służbowych.

 

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

 

Dotyczy naboru na stanowisko : od Specjalisty do Głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji - ogłoszenie nr 8/2022na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 25 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 1. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 2. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

-         oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;

-         wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 •  Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 •  Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

 • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

  

OGŁOSZENIE NR 7/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

  

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru w Rejonie Drogowym Ciechanów.

 

Data ogłoszenia naboru: 09 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

- wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo;

 

preferowane (wymagania dodatkowe):

- wykształcenie wyższe– kierunek budownictwo specjalność związana z budowa dróg i mostów

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy:

Inspektor Nadzoru/ Starszy Inspektor Nadzoru

 • co najmniej 4 lata pracy (wyłącznie umowy o pracę).
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń
 • spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
 • prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

2.  Wymagania dodatkowe:

 

Znajomość i umiejętność stosowania ustaw i przepisów wykonawczych :

 1. Ustawy o drogach publicznych;
 2. Ustawy o zamówieniach publicznych;
 3. Ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
 5. Znajomość kosztorysowania;
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.
 7. Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

 

 ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przeprowadzanie okresowych kontroli przeglądów stanu dróg i obiektów inżynierskich;
 2. Monitorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji prowadzonych robót drogowych i mostowych na drogach wojewódzkich;
 3. Sprawowanie nadzoru i współdziałanie w realizacji robót drogowych przez innych inwestorów
 4. Uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych;
 5. Prowadzenie spraw z zakresu rękojmi nad robotami budowlanymi;
 6. Przygotowywanie obmiarów i kosztorysów planowanych i zrealizowanych robót;
 7. Sporządzanie harmonogramu na przeprowadzanie przeglądów bieżących i okresowych dróg i mostów;
 8. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji robót;
 9. Wnioskowanie o ujęcie w planach robót wynikających z przeglądów i oceny stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich;
 10. Wykonywanie czynności związanych z zamówieniami publicznymi, w tym opracowywanie wniosków i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

  

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca biurowa z użyciem komputera.
 2. Praca w biurze i w terenie (prowadzenie samochodu osobowego).
 3. Budynek dwukondygnacyjny, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach  z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko : od Inspektora Nadzoru do Starszego Inspektora Nadzoru - ogłoszenie nr 7//2022 na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów, 06 - 400 Ciechanów, ul. Leśna 30

 

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Ciechanów, 06 - 400 Ciechanów, ul. Leśna 30 , w godzinach 730 – 1430.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w terminie: do godziny 1430  dnia 31 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.( 23)  672-35-40

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

 

UWAGI:

 

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

  

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

 W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

  • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  • oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
  • wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.    

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.          
Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

  • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 6/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ

 

Data ogłoszenia naboru: 01 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne: wykształcenie wyższe  - wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

Główny specjalista :

- co najmniej 5 lat pracy w jednostkach administracji publicznej (samorządowej lub rządowej) lub innych pomiotach gospodarczych(prywatnych, spółdzielczych itp.).

 

- spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).

 

- prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. Znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 3. Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 5. Znajomość przepisów z zakresu p.poż znajomość zadań i struktury Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie;
 6. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

  

Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

  

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

1)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż., ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

2)    sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)    uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

4)    uczestniczenie w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

5)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby;

6)    doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż;

7)    uczestniczenie w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

 Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielne stanowisko ds. BHP i PPOŻ - ogłoszenie nr 6/2022

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 14 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

 • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 •  wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 •  Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 •  Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 •  Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

 • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

 

OGŁOSZENIE NR 5/2022 O NABORZE NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

OFEROWANE STANOWISKO PRACY  - Samodzielne stanowisko ds. Archiwum

 

Data ogłoszenia naboru: 01 marca 2022 r.

Wymiar etatu       1/1 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:

 

niezbędne:

wykształcenie wyższe  - kierunek archiwista lub wykształcenie średnie wraz z ukończonym kursem dla archiwisty potwierdzone stosownym dokumentem.

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

Wymagany staż pracy (wyłącznie umowy o pracę):

 

 Specjalista :

- co najmniej 2  lata pracy w tym minimum 1 rok pracy na stanowisku archiwisty.

Starszy specjalista :

- co najmniej 3 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku archiwisty.

Główny specjalista :

- co najmniej 4 lata pracy w tym minimum 2 lata pracy na stanowisku archiwisty.

 

 - spełnienie wymagań ujętych w art. 6 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 oraz z 2021 r. poz. 1834).

 - prawo jazdy kat. B (praktyczna umiejętność kierowania samochodem osobowym).

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 2. Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 3. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
 4. Znajomość przepisów Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z d. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 5. Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum;
 6. Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności pakietu  MS Office.

 Posiadanie niżej wymienionych cech osobowości:

odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, samodzielność, systematyczność, gotowość podnoszenia swoich kwalifikacji.

  

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

 

Do zadań osoby zatrudnionej na oferowanym w naborze stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. Przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji;
 2. Przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 3. Udostępnianie akt pracownikom;
 4. Przygotowywanie i przekazanie materiałów archiwalnych (kat. arch. A) do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia po uprzednim uzyskaniu zgody właściwego archiwum państwowego;
 6. Prowadzenie współpracy z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z dokumentacja niearchiwalną.

 

MIEJSCE i OTOCZENIE ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:

 

 1. Praca z użyciem komputera.
 2. Budynek czterokondygnacyjny, z windą, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 3. Praca biurowa i w terenie, prowadzenie samochodu służbowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. kwestionariusz osobowy – na stronie http://mzdw.pl/bip;
 2. kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 3. kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 4. oświadczenia kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych (zaklejonych) kopertach z dopiskiem:

 Dotyczy naboru na stanowisko : Samodzielne stanowisko ds. Archiwum - ogłoszenie nr 5/2022

na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.

Zamknięte (zaklejone) koperty z dokumentami aplikacyjnymi można również składać osobiście w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, w godzinach 7:30 – 14:30.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do godziny 14:30  dnia 14 marca 2022 roku.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Aplikacje które wpłyną  po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.(22) 244-90-00 do 12 wew. 412, 422

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami  aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

UWAGI:

 1. Kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 2. Aplikacje, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane, a ich dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14,  00-048  Warszawa (zwany dalej MZDW).

W MZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iodobf6mzdw.pl; adres: MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14 00-048  Warszawa. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

MZDW będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

 • oceny kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • wyboru odpowiedniej osoby do pracy w MZDW.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 • Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

 

 1. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby MZDW przesłało te dane do innego administratora. Jednakże MZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z MZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

 • ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wystanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e- mail.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.

 

 1. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich przetwarzanie,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


 

 

Wersja: 225

Opracowanie: Katarzyna Pałtynowicz

Data opracowania: 2022-05-04 13:38:25


Powiadom znajomego